SFS 2004:85 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

040085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1936:83) angående

vissa utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

2 §

2

Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller

lösören, gälle den ej såsom fullbordad med mindre det som utfäst är kommit
i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäl-
ler i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning
för förvärvet sökts enligt vad om detta är särskilt stadgat. Har genom ett
skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbor-
das gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestäm-
melserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen,
genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:27, bet. 2003/04:LU10, rskr. 2003/04:135.

2

Senaste lydelse 1998:1482.

SFS 2004:85

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.