SFS 2020:1029 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

SFS2020-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser

om gåva

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva ska ha följande lydelse.

4 §2 Har någon såsom gåva åt någon annan överlämnat pengar eller annan
lös egendom till bank eller kreditmarknadsföretag utan att förbehålla sig rätt
att förfoga över pengarna eller egendomen, ska gåvan anses fullbordad när
banken eller företaget har tagit emot den för gåvotagarens räkning. Gåvan
ska anses fullbordad även om givaren har behållit ett sådant bevis som avses
i 3 § och som utfärdats av banken eller företaget.

Detta ska tillämpas på motsvarande sätt om givaren för gåvotagarens

räkning låtit överföra medel som givaren hade innestående i banken eller
företaget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningar i aktie-

bolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upp-
hävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2004:420.

SFS

2020:1029

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.