SFS 2004:420 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

040420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1936:83) angående vissa

utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

4 § Har någon såsom gåva åt annan till bank, kreditmarknadsföretag eller
företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverk-
samhet överlämnat penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig
rätt att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna blivit av
banken eller företaget mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta
gälla ändå att av banken eller företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behål-
lits av givaren.

Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för gåvotaga-

rens räkning överföra medel som givaren hade innestående i banken eller
företaget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

SFS 2004:420

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.