SFS 1998:1482 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

981482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1936:83) angående vissa

utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

2 §

2

Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller

lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det som utfäst är kommit
i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp eller skeppsbygge gäller i stället
att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvär-
vet sökts enligt vad som stadgas därom i sjölagen (1994:1009). Har genom
ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbor-
das gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestäm-
melserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i sistnämnda
lag, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1994:1013.

SFS 1998:1482

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.