SFS 1998:1482 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva / SFS 1998:1482 Lag om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
981482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1936:83) angående vissa
utfästelser om gåva;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1936:83) angående vissa

utfästelser om gåva skall ha följande lydelse.

2 §

2

�r genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller

lösören, gälle den ej såsom fullbordad, med mindre det som utfäst är kommit
i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp eller skeppsbygge gäller i stället
att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvär-
vet sökts enligt vad som stadgas därom i sjölagen (1994:1009). Har genom
ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbor-
das gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestäm-
melserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i sistnämnda
lag, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1994:1013.

SFS 1998:1482

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.