Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1936:88
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1985:173
Länk: Länk till register

SFS nr:

1936:88
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1936-03-27
Ändrad: t.o.m. SFS

1985:173
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst.
Avser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat tredje mannen om utfästelsen skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt utfästs.
Lag (1985:173).


Övergångsbestämmelser

1936:88

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1937. Varder efternämnda tid underrättelse som i lagen avses meddelad innehavaren, vare lagen tillämplig, ändå att denne redan före sagda tid innehade godset.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.