Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1946:805
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1553
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

SFS nr:    

1946:805
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet DOM 
   Utfärdad:    1946-12-20 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1991:1553
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller  eljest  bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den,  mot vilken  rättshandlingen skall företas, inte heller den, som är under  femton år eller  som på grund av en psykisk störning saknar insikt om  betydelsen av sådan bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid  köp, byte eller gåva av  fast egendom eller tomträtt överlåtarens  underskrift på fångeshandlingen  styrks av vittne.

Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig,  vare hans vittnesbekräftelse utan verkan.

Om testamentsvittne är särskilt stadgat. Lag (1991:1553).

Övergångsbestämmelser 

1946:805 

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1948. 

Vittnesbekräftelse å rättshandling, som ingåtts före nämnda dag, må,  om den skulle hava varit gällande enligt denna lag, icke anses utan  verkan på den grund att den, som bevittnat rättshandlingen, enligt  äldre lags bestämmelser om vittnesjäv varit obehörig som vittne. 

1970:1014 

Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses  likställd med tomträtt. 

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt