SFS 1991:1553

911553.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1553

om ändring i lagen (1946:805) med särskilda

utkom från trycket

bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar; ^en 16 december 1991

utfardad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (19 46:805) med särskilda

bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar^ skall ha följande
lydelse.

I Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller eljest

'Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

707^

^Senaste lydelse 1970:1014.

¬

background image

SFS 1991:1553

bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den, mot vilken'
rättshandlingen skall företas, infö heller den, som är lihder femton år eller
som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan
bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid köp, byte eller gåva av
fast egendom eller tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen
styrks av vittne.

Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig, vare

hans vittnesbekräftelse utan verkan.

Om testamentsvittne är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.