SFS 1970:1014

701014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1014

Lag

om ändring i lagen (1946: 805) med särskilda keslänamelser angående

vittne vid vissa rättshandlingar;

given Stockholms slott den 17 dec ember 197 0.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att lagen (1946:805) med särskilda bestämmelser angående

vittne vid ^issa rättshandlingar skall ha nedan angivna lydelse.

Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företages eller

eljest bekräftas med vittne, må som sådant vittne ej godkännas den, mot

vilken rättshandlingen skall företagas, ej heller den, som är under femton

år eller som på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning

av själsverksamheten saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse. Vad

som sagts nu gäller även när vid köp, bjde eller gåva av fast egendom eller

tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen styrkes av vittne.

Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är hehörig, vare hans

\ittnesbela-äftelse utan verkan.

Om testamentsvittne är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna skall vattenfallsrätt anses

likställd med tomträtt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskri\åt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

' Prop. 1970; 145, 3LU 81, rskr 444.

JP]

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.