SFS 2014:1450 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker / SFS 2014:1450 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
141450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag
beträffande internationella köp av lösa saker;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1964:528) om tillämplig

lag beträffande internationella köp av lösa saker ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell

karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas
1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,
2. köp av värdepapper,
3. försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning,

samt

4. köp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 6 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni
2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om

materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Forsgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21.

2 Senaste lydelse 1998:169.

SFS 2014:1450

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.