SFS 1964:528

640528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ⬢ Nr 528 och 529

Utkom från trycket den 20 ju Ii 1964

Nr 528

Lag

om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker;

gh>cn Stockholms slott den i juni 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: atl Vi, med riksdagen^^, f unnit

gott förordna som följer.

1

Denna lag äger tillämpning på sådana köp av lösa saker som hava in­

ternationell karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantagas

1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg;

2. köp av värdepapper; samt

3. försäljning genom judiciell mjmdighets åtgärd eller i exekutiv ord-

ning.

^icd köp likställes avtal om leverans av lösa saker som skola tillverkas,

såframt materialet skall tillhandahållas av den som åtagit sig leveransen,

2 §.

Bestämmelserna i denna lag avse icke köparens och säljarens rätts­

handlingsförmåga, köpeavtalets form eller köpets rattswrkningar i för-

luillande till andra än parterna.

3 §.

Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelse överenskomma

alt lagen i visst land skall tillämpas pä köpet. Sådan överenskommelse är

även gällande, om den eljest otvetydigt framgår av avtalet.

Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands

lag kommit till stånd, bedömes enligt lagen i detta land.

4 §.

Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen

i det land där säljaren har sitt hem^dst då han mottager beställningen

<!ller, om beställningen raottages \dd ett säljaren Ullhörigt fast driftställe,

lagen i det land där detta är beläget.

Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast

driftställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säl­

jaren eller hans representant mottager beställningen i detta land.

' Prop. 1964; 149; L'U 32; Rskr 313.

* 328-�64S00�. Socnsk fdrfaltningssamling 196-L Nt 52S och S2V

¬

background image

1904 . Ni- 528 och 529

Bclniffanfle köp pä hörs clJer auktion skall tillämpas lagen i

där hOrsen i'lnncs eller auktionen äger ritm.

iand

5

r fräga oui sättet lor undersökning av godset, frister för unders"!- ⬢

en ocdi iiieddelandeii i anslutning till denna samt dc åtgärder

vidtagas därest godset avvisas skall, om ej annat uttryckligeji av! t ^

tilläinpas lagen i det land där undersökningen skall äga runi.'^

'

O § .

Besläiniuelsc i iiiländsk lag som är uppenbart oförenlig nied fu-ii ]

för rättsordningen här i riket må ej här vinna tilläin^Dning.

^

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Det alla som vederbör b a va sig hörsamligen all efteiT�tla. Till ytten

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vart kiin"i

bckriifla låtit.

Stockholms slott den 4 juni. 19G4.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

{Ju.mie,ici,arlc».o..let)

HERNUX Jiuxc

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.