SFS 1998:169 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker / SFS 1998:169 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
SFS 1998_169 Lag om ändring i lagen (1964_528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

378

SFS 1998:169

Utkom från trycket
den 28 april 1998

Lag
om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag
beträffande internationella köp av lösa saker;

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1964:528) om tillämplig

lag beträffande internationella köp av lösa saker skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell

karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas

1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,

2. köp av värdepapper,
3. försäljning genom judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ordning,

samt

4. köp som omfattas av konsumentköplagen (1990:932) eller av artikel 5 i

konventionen i bilagan till lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtals-
förpliktelser.

1

Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139.

background image

379

SFS 1998:169

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som skall tillverkas, om

materialet skall tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
Lagen skall inte tillämpas på avtal som har ingåtts före lagens ikraft-

trädande.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.