SFS 2022:261 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker / SFS 2022:261 Lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
SFS2022-261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag

beträffande internationella köp av lösa saker

Utfärdad den 7 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1964:528) om tillämplig
lag beträffande internationella köp av lösa saker ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas på sådana köp av lösa saker som har internationell
karaktär.

Från lagens tillämpningsområde undantas
1. köp av registrerade fartyg och luftfartyg,
2. köp av värdepapper,
3. försäljning genom en judiciell myndighets åtgärd eller i exekutiv ord-

ning, och

4. köp som omfattas av konsumentköplagen (2022:260) eller av artikel 6

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni
2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

Med köp likställs avtal om leverans av lösa saker som ska tillverkas, om

materialet ska tillhandahållas av den som har åtagit sig leveransen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2022.
2. Den äldre lydelsen av 1 § gäller fortfarande om konsumentköplagen

(1990:932) gäller för köpet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212.
2 Senaste lydelse 2014:1450.

SFS

2022:261

Publicerad
den

12 april 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.