SFS 1984:332

840332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:332

Utkom från trycket

den 13 juni 1984

Lag

om ändrmg i lagemi (1970:1029) om avrundning av vissa

utfärdad den 10 maj 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1970: 1029) om avrund­

ning av vissa öresbelopp skall ha nedan angivna lyd else.

2 § Ingår i belopp som skall betalas öretal, som ej är delbart med tio,

skall detta avnindas till tal delbart med tio. Därvid skall slutsiffran ett, två,

tre eller fyra avrundas nedåt och fem, sex, sju, åtta eller nio uppåt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Bengt-Åke Nilsson

(Finansdepartementet)

' Prop. 1983/84: 130. FiU 34, rskr281.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.