SFS 1987:695

870695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:695

Utkom från trycket

den 30 juli 1987

Lag

om ändring i lagen (1970:980) om retentionsrätt för

fordran hos hotellgäst;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att lagen (1970:980) om retentions­

rätt för fordran hos hotellgäst^ skall ha följande lydel se.

Den som tillhandahåller rum på hotell e ller pensionat eller för tillfällig

vistelse i annan lägenhet får till säkerhet för fordran på ersättning för
rummet eller för kost eller annan tjänst med anledning av vistelsen kvar-
hålla resgods, som gästen medfört.

Värden far sälja resgodset och ta ut sin fordran ur köpeskillingen elle r,

om godset uppenbarligen saknar försäljningsvärde, bortskaffa det. Därvid

tillämpas 2-12 §§ lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker
som inte har hämtats. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad
som sägs om näringsidkaren avse värden, vad som sägs om beställaren
avse gästen och vad som sägs om den mottagna saken avse resgodset. Om

resgodsets ägare är i konkurs, gäller i stället 8 kap. 10 § konkurslagen

(1987:672).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Eugéne Palmér

(Justitiedepartementet)

1612

' Prop. 1986/87:90, LU 32, rskr. 320.

^ Lagen omtryckt 1985:986 .

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.