Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1972:180
Departement: Finansdepartementet B
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:687
Länk: Länk till register

SFS nr:

1972:180
Departement/myndighet: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1972-05-19
Ändrad: t.o.m. SFS

2006:687
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687).

2 §   Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande närmast lägre hela krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall tillfaller beloppet staten. Lag (2006:687).

3 §   Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805).

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.