SFS 2012:67 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2012:67 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
120067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10�12, 15, 16 och 18 §§ lagen

(1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande
lydelse.

10 §

2

Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säl-

jaren, får varan återtas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till köpa-
ren eller, när varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, sätter ned
mellanskillnaden hos myndigheten.

Har säljaren för att kunna återta varan eller för att denna efter återtagande

ska kunna brukas på avsett sätt varit tvungen att betala en skuld som åvilar
köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna en sådan be-
talning mot den mellanskillnad som köparen har till godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte

kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

11 §

3

Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att

återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köpa-
ren har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunk-
terna för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller signe-
rats av denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 §
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

12 §

4

En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Den ska inne-

hålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som är obetald. Om sälja-
ren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbehåll
som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd be-
träffande varan, ska det också uppges i ansökningen vad säljaren fordrar i
den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 § ska fogas till
ansökningen.

1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

2 Senaste lydelse 1981:802.

3 Senaste lydelse 1981:802.

4 Senaste lydelse 2006:693.

SFS 2012:67

Utkom från trycket
den 21 februari 2012

background image

2

SFS 2012:67

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Utsökningsavgift ska förskotteras av sökanden, om Kronofogdemyndig-

heten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräckningen
inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

verkställighet i 16 kap. 11�12 a §§ utsökningsbalken.

15 §

5

Vid handräckning ska Kronofogdemyndigheten värdera varan. Om

det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värde-
ringen.

16 §

6

Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten. Vid överkla-

gandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. utsöknings-
balken. Hovrättens beslut får inte överklagas.

�r köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid

handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid dom-
stol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter

det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får köparen hos
Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 § första
stycket.

18 §

7

Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förplik-

tats att återlämna en vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftli-
gen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a § utsökningsbalken och,

om inte något annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan mot Krono-
fogdemyndighetens värdering tillämpas 16 § andra och tredje styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1981:802.

6 Senaste lydelse 1995:304.

7 Senaste lydelse 1995:304.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.