SFS 2012:67 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2012:67 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
120067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p <br/>mellan n�ringsidkare m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1012, 15, 16 och 18 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(1978:599) om avbetalningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n s�l-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">jaren, f�r varan �tertas endast om s�ljaren betalar mellanskillnaden till k�pa-<br/>ren eller, n�r varan har v�rderats av Kronofogdemyndigheten, s�tter ned<br/>mellanskillnaden hos myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har s�ljaren f�r att kunna �terta varan eller f�r att denna efter �tertagande</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska kunna brukas p� avsett s�tt varit tvungen att betala en skuld som �vilar<br/>k�paren, f�r s�ljaren vid till�mpning av f�rsta stycket avr�kna en s�dan be-<br/>talning mot den mellanskillnad som k�paren har till godo.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillgodor�knas s�ljaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r s�ljaren inte</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kr�va ut mer �n mellanskillnaden (restskulden).</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">S�ljaren f�r hos Kronofogdemyndigheten s�ka handr�ckning f�r att</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�terta varan under f�ruts�ttning att det r�rande avbetalningsk�pet i en hand-<br/>ling eller i n�gon annan l�sbar och varaktig form som �r tillg�nglig f�r k�pa-<br/>ren har dokumenterats uppgifter om f�rbeh�llet om �tertagander�tt, kontant-<br/>priset, kreditbeloppet, kreditavtalets l�ptid, kreditfordringen och tidpunk-<br/>terna f�r betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av k�paren eller signe-<br/>rats av denne med en s�dan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 �<br/>lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om handr�ckning ska g�ras skriftligen. Den ska inne-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som �r obetald. Om s�lja-<br/>ren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nta eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�rbeh�ll<br/>som avses i 6 � andra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan �tg�rd be-<br/>tr�ffande varan, ska det ocks� uppges i ans�kningen vad s�ljaren fordrar i<br/>den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 � ska fogas till<br/>ans�kningen.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1981:802.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1981:802.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2006:693.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:67</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 februari 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:67</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Uts�kningsavgift ska f�rskotteras av s�kanden, om Kronofogdemyndig-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">heten beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ckningen<br/>inst�llas.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">verkst�llighet i 16 kap. 1112 a �� uts�kningsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:272px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid handr�ckning ska Kronofogdemyndigheten v�rdera varan. Om</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">det beh�vs f�r en eller flera sakkunniga anlitas f�r att bitr�da vid v�rde-<br/>ringen.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:342px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om handr�ckning f�r �verklagas hos tingsr�tten. Vid �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">gandet och vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. uts�knings-<br/>balken. Hovr�ttens beslut f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">�r k�paren eller s�ljaren missn�jd med v�rdering eller annan �tg�rd vid</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">handr�ckningen, �r han of�rhindrad att v�cka talan mot den andre vid dom-<br/>stol.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Visar inte s�ljaren att han har v�ckt talan vid domstol inom en m�nad efter</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">det att beslutet om handr�ckning vann laga kraft mot honom, f�r k�paren hos<br/>Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 � f�rsta<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22">7</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan om verkst�llighet av dom varigenom k�paren har f�rplik-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tats att �terl�mna en vara som har s�lts genom avbetalningsk�p g�rs skriftli-<br/>gen eller muntligen, varvid domen ska ges in.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om verkst�lligheten till�mpas 16 kap. 12 a � uts�kningsbalken och,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">om inte n�got annat f�ljer av domen, 15 �. Betr�ffande talan mot Krono-<br/>fogdemyndighetens v�rdering till�mpas 16 � andra och tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2012.</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Fredrik Ludwigs<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1981:802.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 1995:304.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 1995:304.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1978:599) om avbetalningsk�p
mellan n�ringsidkare m.fl.;

utf�rdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1012, 15, 16 och 18 �� lagen

(1978:599) om avbetalningsk�p mellan n�ringsidkare m.fl. ska ha f�ljande
lydelse.

10 �

2

Om k�paren vid avr�kningen tillgodor�knas ett st�rre belopp �n s�l-

jaren, f�r varan �tertas endast om s�ljaren betalar mellanskillnaden till k�pa-
ren eller, n�r varan har v�rderats av Kronofogdemyndigheten, s�tter ned
mellanskillnaden hos myndigheten.

Har s�ljaren f�r att kunna �terta varan eller f�r att denna efter �tertagande

ska kunna brukas p� avsett s�tt varit tvungen att betala en skuld som �vilar
k�paren, f�r s�ljaren vid till�mpning av f�rsta stycket avr�kna en s�dan be-
talning mot den mellanskillnad som k�paren har till godo.

Tillgodor�knas s�ljaren ett st�rre belopp �n k�paren, f�r s�ljaren inte

kr�va ut mer �n mellanskillnaden (restskulden).

11 �

3

S�ljaren f�r hos Kronofogdemyndigheten s�ka handr�ckning f�r att

�terta varan under f�ruts�ttning att det r�rande avbetalningsk�pet i en hand-
ling eller i n�gon annan l�sbar och varaktig form som �r tillg�nglig f�r k�pa-
ren har dokumenterats uppgifter om f�rbeh�llet om �tertagander�tt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets l�ptid, kreditfordringen och tidpunk-
terna f�r betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av k�paren eller signe-
rats av denne med en s�dan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 �
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

12 �

4

En ans�kan om handr�ckning ska g�ras skriftligen. Den ska inne-

h�lla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som �r obetald. Om s�lja-
ren g�r anspr�k p� dr�jsm�lsr�nta eller, i fall d� avtalet inneh�ller f�rbeh�ll
som avses i 6 � andra stycket, ers�ttning f�r reparation eller annan �tg�rd be-
tr�ffande varan, ska det ocks� uppges i ans�kningen vad s�ljaren fordrar i
den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 � ska fogas till
ans�kningen.

1 Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

2 Senaste lydelse 1981:802.

3 Senaste lydelse 1981:802.

4 Senaste lydelse 2006:693.

SFS 2012:67

Utkom fr�n trycket
den 21 februari 2012

background image

2

SFS 2012:67

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Uts�kningsavgift ska f�rskotteras av s�kanden, om Kronofogdemyndig-

heten beg�r det. Betalas inte f�rskott inom f�relagd tid, f�r handr�ckningen
inst�llas.

I fr�ga om handr�ckning enligt denna lag till�mpas best�mmelserna om

verkst�llighet i 16 kap. 1112 a �� uts�kningsbalken.

15 �

5

Vid handr�ckning ska Kronofogdemyndigheten v�rdera varan. Om

det beh�vs f�r en eller flera sakkunniga anlitas f�r att bitr�da vid v�rde-
ringen.

16 �

6

Beslut om handr�ckning f�r �verklagas hos tingsr�tten. Vid �verkla-

gandet och vid handl�ggningen i domstol till�mpas 18 kap. uts�knings-
balken. Hovr�ttens beslut f�r inte �verklagas.

�r k�paren eller s�ljaren missn�jd med v�rdering eller annan �tg�rd vid

handr�ckningen, �r han of�rhindrad att v�cka talan mot den andre vid dom-
stol.

Visar inte s�ljaren att han har v�ckt talan vid domstol inom en m�nad efter

det att beslutet om handr�ckning vann laga kraft mot honom, f�r k�paren hos
Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 � f�rsta
stycket.

18 �

7

Ans�kan om verkst�llighet av dom varigenom k�paren har f�rplik-

tats att �terl�mna en vara som har s�lts genom avbetalningsk�p g�rs skriftli-
gen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

I fr�ga om verkst�lligheten till�mpas 16 kap. 12 a � uts�kningsbalken och,

om inte n�got annat f�ljer av domen, 15 �. Betr�ffande talan mot Krono-
fogdemyndighetens v�rdering till�mpas 16 � andra och tredje styckena.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2012.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1981:802.

6 Senaste lydelse 1995:304.

7 Senaste lydelse 1995:304.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.