SFS 2015:866 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2015:866 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
150866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska införas en ny paragraf, 1 a §, av föl-
jande lydelse.

1 a §

Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa

saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den be-
stämmelsen.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:866

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.