SFS 1978:599

780599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:599

Lag

Utkom från trycket

oiB avbctalningsköp mellan näringsidkare m. fl.;

den 4 juli 19 78

utfärdad den 15 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den
till vilken varan utlämnas skall bli ägare av denna.

1164

' Prop. 1977/78:142, LU 30. rskr 372.

/''-iO

'

'ti

iii

y

.⬢'⬢i

Inledande bestämmelser

;

1 § Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i

;'q

deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsument-

kreditlagen (1977: 981).

Med avbet alningsköp avses avtal om köp av vara, om
1. betalningen skall erläggas i särskild a poster, varav minst en sedan va-

':

ran har lämnats ut till köp aren, och

2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återtaga varan

om k öparen ej fullgör sin del a v avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

C"

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för

"V:

¬

background image

2. § I lagen avses med

SFS 1978; 599

kontantpris: det pris till vilket varan vanligen hålls till banda mot kon­

tant betalning,

kreditbelopp: den del av kontantpriset varmed betalningsanstånd läm­

nas,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och and­

ra kostnader som köparen har att erlägga med anledning av krediten,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden.

3 § Avtalsvillkor som inskränker köparens befogenheter eller förmåner

enligt denna lag är ogiltigt.

Förtidsbetalniiig
4 § Köparen har alltid rätt att betala sin skuld till säljaren i förtid.

Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll

härom samt

1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med alt erlägga för­

fallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kre­
ditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter

förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller

2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på

grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i va ran.

5 § Vid förtid sbetalning enligt 4 § sk all vid b eräkning av säljarens ford­

ran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med den del av kredit­
kostnaden som enligt beräkningsgrunder, som står i överensstämmelse

med god sed på marknaden, är att hänföra till den ej utnyttjade kredittiden.

Vid avräkning enligt första stycket får säljaren tillgodoräkna sig hela

kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt anges i

avtalet och ej är oskälig.

Avräkningsförbehålt
6 § Belopp som köparen erlägger för avräkning på säljarens fordran på

grund av avbetalningsköpet får säljaren inte först avräkna på annan ford­

ran.

Första stycket utgör ej hinder för säljare att göra gällande förbehåll om

avräkning på fordran som avser ersättning för reparation eller annan åt­
gärd be träffande varan.

�&tertaganderätt
7 § Förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast om

1. köparen sedan mer än Qorton dagar är i dröjsmå l med att erlägga för­

fallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som uppgår till mer än en

tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera

vid olika t idpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, el­

ler som utgör återstoden av kreditfordringen, eller

2. köparen genom att åsidosätta i förbehållet angiven förpliktelse på

grund av avbetalningsköpet har äventyrat säljarens säkerhet i var an.

8 § Om köparen i f all som avses i 7 § 1 efter utgången av den där angivna

1165

¬

background image

SFS 1978:599

tiden men innan varan återtages erlägger belopp som inte har betalats i '
tid jämte dröjsmälsränta och ersättning för säljarens kostnader i anledni

av dröjsmålet, i förekommande fall beräknade enligt de grunder som anges

i 9 § gä rde och femte styckena, får säljaren ej återtaga varan på grund av

dröjsmålet. Ej heller får säljaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor

som avses i 4 § and ra stycket.

Uppgörelse vid återtagande av vara

9 § Vill säljaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning göras mel­
lan honom och köparen.

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Värdet

beräknas efter vad säljaren kan antagas få ut genom att på lämpligt sätt för­

sälja varan.

Säljaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordringen ef­

ter avräkning enligt 5 §, fordran som avser ersättning för reparation eller
annan åtgärd beträffande varan och som omfattas av förbehåll som avses i

6 § andra stycket samt i förekom mande fall dröjsmålsränta.

Säljaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kostnader

för återtagande av varan, nämligen exekutionsavgift, skälig kostnad för

transport av varan samt utgift för inställelse vid för rättning för återtagan­

de, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt.

Vid best ämmande av ersättning för utgift för inställelse tillämpas bestäm­

melserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till v ittne.

I mål om handräckning för återtagande får säljaren, enligt vad regering­

en närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för eget ar­

bete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde.

10 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säl­
jaren, får varan återtagas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till

köparen eller, när varan har värderats av utmätningsman, nedsätter
mellanskillnaden hos denne.

Har säljaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter återta­

gande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar köpa­

ren, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna sådan betalning
mot mellanskillnad köparen till godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte

kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

Handräckning

11 § Säljaren får hos utmätningsman söka handräckning för varans åter­

tagande under förutsättning att rörande avbetalningsköpet har upprättats

en av partema underskriven handling, som innehåller förbehåll om återta-
ganderätt samt uppgift om ko ntantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden,

kredittiden, kreditfordringen och de tidpunkter när betalning skall erläg­

gas.

12 § Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall inne­

hålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om

säljaren gör anspråk på dröjsmålsränla eller, i fall då avtalet innehåller för-

1166

behåll som avses i 6 § and ra stycket, ersättning för reparation eller annan

¬

background image

åtgärd beträffande varan, skall i ansökningen också uppges vad säljaren

SFS 1978:599

fordrar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av den

handling som anges i 11 §.

Exekutionsavgift skall förskotteras av sökanden, om utmätningsmannen

begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräckningen in­

ställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

utmätning i 56, 59, 60 och 60 a §§ utsökningslagen (1877; 31 s. 1).

13 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att säljaren

enligt 7 § får göra gällande förbehållet om återtaganderätt.

14 § Lämnar säljaren anstånd med sökt handräckning och varar anstån­

det över sex månader från dagen för ansökningen, är denna förfallen.

Utmätningsmannen får bevilja anstånd med handräckning, om särskilda

skäl föreligger med hänsyn till köparens förhållanden och övriga omstän­
digheter. Anstånd får dock ej beviljas utöver fyra månader från dagen för
ansökningen om handräckning. Utmätningsmannen får föreskriva villkor

för anståndet och, om anledning förekommer till det, förklara att anståndet
skall upphöra att gälla.

15 § Vid handräckning skall utmätningsmannen värdera varan. Om det

behövs får en eller flera sakkunniga anlitas att biträda vid v ärderingen.

16 § Beslut i fråga om handräckning överklagas hos överexekutor. Mot

överexekutors beslut får talan ej föras.

�r köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid

handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid

domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad ef­

ter det att handräckningen genomfördes eller, om förrättningen inom den

tiden har överklagats, inom en månad efter det att överexekutors beslut
meddelades, får köparen hos utmätningsmannen lyfta belopp som har ned­

satts enligt 10 § fö rsta stycket.

17 § I fråga om handräckning gäller i övrigt utsökningslagen (1877: 31 s.

1) i tillämpliga dela r.

�&tertagande genom verkställighet av dom

18 § Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förplik­

tats återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen

eller muntligen, varvid domen skall ges in.

1 fråga om verkställigheten tillämpas 12 § tredje s tycket, 14 § och, om ej

annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan mot utmätningsmannens

värdering tillämpas 16 § andr a och tredje styckena. Den tid av en månad

som anges i sistnämn da stycke räknas dock i fall då förrättningen har över­

klagats från den dag då beslut av högre instans vann laga kraft.

1167

¬

background image

SFS 1978:599

Utmätningsförbud

i.

19 § Vara som har sålts genom avbetalningsköp får ej utmätas för fofcl-:

ran på grund av köpet.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1979. Samtidigt upphävs lagen

(1915: 219) om avbetalningsköp samt lagen (1977; 982) om än dring i lage n
(1915:219) om avbetalningsköp.

Förekommer i lag el ler annan författning hänvisning till elle r avses an­

nars däri lagrum som har ersatts genom föreskrift i den nya lagen skall i

stället denna tillämpas.

�ldre lag gäller for tfarande i fråga om köp som har ingåtts före den nya

lagens ikraftträdande.

SVEN ROMANUS

(Justitiedepartementet)

' r ;

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

i

lU

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.