SFS 1981:802

810802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:802

om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan

utkom från trycket

näringsidkare m.ffl.J

den 8 september 1981

utfärdad den 25 juni 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1978:599) om avbe­

talningsköp mellan näringsidkar e m.fl.

dels att i 11, 14 och 15 §§ ordet "utmätningsman" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "kronofogdemyndigheten",

dels att 10, 12 och 16-18 §§ samt övergångsbestämmelserna skall ha

nedan angivna lydelse.

10 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säl­

jaren, får varan återtagas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till
köparen eller, när varan har värderats av kronofogdemyndigheten, nedsät­
ter mellanskillnaden hos m yndigheten.

Har säljaren för att kunna återtaga varan eller för att denna efter återta­

gande skall kunna brukas på avsett sätt måst betala skuld som åvilar köpa­

ren, får säljaren vid tillämpning av fö rsta stycket avräkna sådan betalning
mot mellanskillnad köparen till godo.

Tillgodoräknas sä ljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte

kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

12 § Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall inne­

hålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om
säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller för­
behåll som avse s i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan

åtgärd b eträffande varan, skall i ans ökningen också uppges vad säljaren

fordrar i d en delen. Vid a nsökningen skall fogas styrkt avskrift av den

handling som anges i 11 §.

Exekutionsavgift skall förskotteras av sökanden, om kronofogdemyn­

digheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräck­

ningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

verkställighet i 16 kap. 1 0-12 §§ utsökningsbalken.

16 § Talan mot beslut i fråga om handräckning förs i hovrätten genom

besvär. Besvär skall anföras inom tre veckor från det att beslutet delgavs

klaganden. Mot h ovrättens beslut får talan ej föras.

Ar köparen eller säljaren missnöjd med vär dering eller annan åtgärd vid

handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid

domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad ef­

ter det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får köpa­
ren hos kronofogdemyndigheten lyfta belopp som har nedsatts enligt 10 §

första stycket.

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

1583

¬

background image

SFS 1981:802

17 § I fråga om handräckning gäller i övrigt utsökningsbalken i til lämplK

ga delar.

18 § Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förplik­

tats återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen

eller muntligen, varvid domen skall ges in.

I fråga om verkställigheten tillämpas 14 § och, om ej annat följer av do­

men, 15 §. Beträffande talan mot kro nofogdemyndighetens värdering till-

lämpas 16 § andra och tredje styckena.

Denna lag' träder i kraft den 1 juli 1979. Samtidigt upphävs lagen

(1915:219) om avbetalningsköp.

Förekommer i lag ell er annan författning hänvisning till eller avses an­

nars däri lagrum som har ersatts genom foreskrift i den nya lagen skall i

stället denna tillämpas.

�ldre lag gäller fortfarande i fråga om köp som har ingåtts före den nya

lagens ikraftträdande. I stället för 10 § fjärde stycket och 14 § lagen
(1915:219) om avbetalningsköp gäller dock 12 § tredje stycket och 16 § nya
lagen. Vad som sägs om utsökningslagen i 16 § lage n om avbetalningsköp
skall i stället avse utsökningsbalken.

Denna lag^ träder i kraft d en 1 januari 1982.

När utmätningsmannen före ikraftträdandet har meddelat beslut i frå ga

om handräckning eller verkställighet, tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Torkel Gregow
(Justitiedepartementet)

' 1978:599. Senaste lydelse av övergångsbestämmelserna 1978:869.

== 1981:802.

0^

C

cfca

f'b

lijQ

iilG

Ella

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.