SFS 1992:835

920835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:835

om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp

utkom från trycket

mellan näringsidkare m. fl.;

den 29 juni 1992

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1978:599) om avbetal­

ningsköp mellan näringsidkare m. fl. skall ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i

deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsu-

mentkreditlagen (1992:830).

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

1. betalningen skall erläggas i s ärskilda poster, varav minst en sedan

varan har lämnats ut till köparen, och

2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återtaga va­

ran om köparen ej fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag for

varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den
till vilken varan utlämnas skall bli ägare av denna.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Severin Blomstrand

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1991/92:83, LU28, rskr. 319.

1805

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.