SFS 1953:152

530152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

TKINGSSÄMLIN6.

1963

Utkom fr ån trycket

Jlfr 152—154.

den 28 ap ril 1053.

[jg,

''

Nr 152.

'Nle angående ändring i lagen den II juni 1915 (nr 219) om a vbetalningsköp;

nitlS3Il t ilf!

Ja-,\

given Stockholms slott den 17 april 195S.

itÉrlR '.'-•S?;,.,

GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Äf^endes Konung, göra v e t e r Ii g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

Sranije:

gbtt förordna, att 1—6 och 8—17 §§ lagen den 11 juni 1915 om avbetal-

Mstit tii niiigsköp- skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

1 §•

Med a vbetalningsköp

blivit erlagd.

Har avtalet

ägare därav.

Sammanlagda beloppet av de poster, som köparen enligt avtalet bar att

erlägga, benämnes i denna lag avbetalningspriset. Med post avses icke sådan

ränta eller gottgörelse för försäkringspremie, som köparen skall särskilt ut­

giva.

skoHifi l}:! • '

2 §.

l åiDDA.-

Underlåter köparen att erlägga förfallen post eller eljest fullgöra sin be-

;

äge säljaren icke på grund därav rätt att taga godset

IjesliÄ-

utkräva post, som eljest ej vore förfallen, eller göra annan i avtalet

•Stadgad särskild påföljd gällande, med mindre köparens underlåtenhet av-

mde:

ser belopp, som utestår oguldet minst fjorton dagar utöver förfallodagen,

sädai u- och detta belopp uppgår ti 1 minst en tiondel av avbetalningspriset eller, om

i beloppet ingå två eller flera poster, till minst en tjugondel därav, eller ock

iitgör återstoden av säljarens fordran.

_Hvpärest köparen efter utgången av den i första stycket angivna fristen men

innan godset återtages erlägger belopp, som ej betalats i rätt tid, jämte ränta

såint ersätter kostnader, som säljaren måst vidkännas i anledning av dröjs­

målet, må säljaren ej göra gällande påföljd, som i första stycket sägs, om

skulle vara obilligt med hänsyn till att dröjsmålet berott på att köparen

M

till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak hu­

vudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter.

••%"

3 §.

; Vill säljaren taga godset åter, skall vid uppgörelse mellan honom och köpa-

Ten värdet av godset, då det återtages, räknas köparen till godo. Godsets

yärde beräknas efter vad säljaren kan antagas utvinna genom att ombesörja

dess försäljning på lämpligt sätt. Hänsyn skall sålunda tagas till omständig-

, het er, som äro ägnade att höja värdet i säljarens hand, såsom att han kan

ånyo sälja godset i egen rörelse och dessförinnan bota möjligen förefint-

' lig skada därå.

' Prop. 1953- 8; L»U 16; Eskr 108.

" S enasto ly delse av 17 § ee 1 946: 84 1.

' 78—53002

953, Nr 152—Ui.

¬

background image

260

— 1953.

155;

, •

4 §.

Säljaren äge, där godset återtages, räkna sig till godo:

?r

1) oguldna poster, för vilka i avtalet bestämd förfallodag är inne vid tidek

för godsets återtagande;

2) så stor kvotdel av övriga oguldna poster som det pris, vilket godset

skulle hava betingat om det köpts mot kontant betalning, utgör i förhållan­

de till avbetalningspriset;

3) ränta och. gottgörelse för fÖrsältringspremle, som säljaren har att

fordra och som icke inräknats i avbetalningspriset;

4) kostnad, som säljaren måste vidkännas för godsets återtagande; sam

5) i fall köparens rätt till godset är beroende av att han ersätter säljar

för reparation eller annan åtgärd med avseende å godset, fordran å såd

ersättning.

Har säljaren i avtalet uppgivit d.et pris, till vilket han skulle varit vill

att sälja godset mot kontant betalning, lägges denna uppgift till grund fö

beräkningen enligt första stycket 2), där det ej kan antagas, att godset kun

de hava köpts till lägre pris.

5 §.

Finnes godsets värde överstiga det belopp, som enligt 4 § räknats sälja

ren till godo, äge denne icke återbekomma godset, med mindre han gäldar

överskottet till köparen eller, om godsets värdering verkställts av utmät--

ningsman, hos denne nedsätter överskottet.

J

Är godsets

överskjutande beloppet.

6 §.

}

Där säljaren yrkat att återbekomma godset, äge köparen, i stället för a

fullgöra sin betalningsskyldighet enligt avtalet, på en gång betala vad s"

jaren enligt 4 § har att fordra. Gör köparen det, må ej godset återtagas.

Har säljaren

att fordra.

Vill köparen i annat fall än i första stycket avses fullgöra sin betalnings-/-

skyldighet i förtid, äge han rätt därtill. Säljarens fordran skall därvid bé-'

räknas enligt de i 4 § angivna grunderna; dock skall, om betalning sker

å annan tid än någon i avtalet bestämd förfallodag, den post, som närma'

förfaller till betalning, i sin helhet räknas säljaren till godo.

i

8 §.

Skulle tillämpning av villkor vid avbetalningsköp uppenbarligen vara stri

dande mot gott affärsskick eller eljest otillbörlig, må vnllkoret jämkas ell

lämnas utan avseende.

i

Förbehåll att köparens rätt till godset skall vara beroende av att köp

ren fullgör annan förpliktelse än sådan, som åligger honom enligt avbetal

ningsköpet, vare dock städse utan verkan, såframt förbehållet ej avser e

sättning för reparation eller annan åtgärd med avseende å godset.

Vad i andra stycket sägs gälle ock förbehåll att av köparen inbetalt be­

lopp först skall avräknas å fordran, som tillkommer säljaren av annan grund

än avbetalningsköpet.

9 §.

Innehåller avtalet bestämmelse, enligt vilken köparens underlåtenhet atf

fullgöra vad honom åligger skall medföra, att han icke äger åtnjuta beting-:

ad förfallotid, och utkräver säljaren med åberopande av sådan bestämmel­

se hela den överenskomna betalningen eller större del därav än som från^ ,

sett bestämmelsen skulle vara till betalning förfallen, skola i fråga om be- ,

räkningen av säljarens fordran de i 4 § givna reglerna äga motsvarande

tillämpning.

¬

background image

r 152. -

261

10 §.

men :

handräckning för godsets återtagande, under förutsättning att om avbetal-

Säljaren äge hos utmätningsmannen i den ort, där godset finnes, söka

pris

• ningsköpet upprättats en av köparen underskriven handling, som

1) innehåller förbehåll om säljarens äganderätt eller om rätt för sälja-

I sår

2) upptager det pris, till vilket säljaren skulle varit villig att sälja godset

mot kontant betalning; samt

II I

'

3) angiver vad köparen har att erlägga och när de särskilda beloppen för-

falla till betalning.

om handräckning skall göras slaäftligen samt innehålla uppgift

t,

skall vara åtföljd av köpehandlingen i huvudskrift och bestyrkt avskrift.

ijaul f fe 'r'^'l^ostnaden för

av sökanden.

^Vad i 59 och 60 §§ utsökningslagen är föreskrivet i fråga om utmätning

skall äga motsvarande tillämpning med avseende å handräckning enligt den-

IMtåkiv na^|lag.

'v

11 §.

' Handräckning må beviljas endast där utmätningsmannen finner uppen-

härt; att sådant dröjsmål föreligger med betalningen, som i 2 § första styc­

ket sägs, eller att köparen eljest åsidosatt förpliktelse, vars uppfyllande är

av väsentlig betydelse för säljaren.

Gång- och sängkläder, som äro oundgängligen behövliga för köparen, hans

niake och oförsörjda barn eller adoptivbarn, må icke i något fall återtagas,

goi'dte

Visar köparen

heller beviljas.

12 §.

Finnes, då handräckning sökts på grund av di-öjsmål med betalningen,

dröjsmålet bero på att köparen till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller

Äiii

jeoj

fc'i]

I I, av annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalnings-

'p

svårigheter, som kunna antagas vara av tillfällig natur, äge utmätningsman-

ii,en, såframt icke säljarens rätt till godset äventyras eller hans rätt eljest

otillbörligt åsidosättes, medgiva anstånd med verkställigheten intill tre må-

riåder från dagen för ansölmingen om handräckning. Där synnerliga skäl

därtill äro, må anstånd ånyo medgivas intill sex månader från nämnda dag.

Utmätningsmannen må föreskriva villkor för anståndet och, om anledning

därtill förekommer, förklara att anståndet skall upphöra att gälla.

-r

..q 8

;;Gods, for

vid värderingen.

iparEi i^ ;

14 §.

Beslut i

klagan föras.

^ Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd, som

J vid handräckningen vidtagits, vare honom ej föiTnent att efter stämning

å den andre utföra sin talan vid domstol. Visar ej säljaren, att han väckt

sådan talan inom en månad efter det handräckning gavs eller, där förrätt-

ningen inom den tid överklagats, inom lika tid efter det överexekutors be-

slut meddelades, äge köparen hos utmätningsmannen lyfta det belopp, som

enligt 5 § första stycket må hava blivit hos denne nedsatt.

ifa

¬

background image

262

_ 1953.

15 §.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket och 12 § skola äga motsvar

tiMmpning beträffande förrättning för -verkställighet av dom, varigeno

köparen fö:q)liktats utgiva gods, som blivit sålt genom avbetalningsköp, ,

Vid förrättning, som i första stycket avses, skall, där ej i domen annor­

lunda förordnats, i fråga om värdering av godset gälla vad i 13 § är stadgat.

Beträffande talan mot utmätningsmannens värdering skola bestämmelserna

i 14 § andra stycket äga motsvarande tillämpning.

16 §.

•Jämte de stadganden, som i 10—15 §§ finnas meddelade, skola i frå

om förrättning, som där avses, utsökningslagens föreskrifter i tillänipli

delar lända till efterrättelse. Hai* säljaren medgmt uppskov med sökt fo

rättning och bar på ^und därav verkställighet ej skett, då sex måna

förflutit från dagen för ansökningen, vare ansökningen förfallen.

För fordran på grund av avbetalningsköp må det gods köpet avser ic

lagas i mät.

17 §.

Har köparen, i avtalet eller sedermera, för den händelse han framdel

skulle komma att åsidosätta sina förpliktelser, avstått från någon rätt el

förmån, som honom enligt bär ovan givna stadganden tillkommer, skola d

sa ändock lända till efterrättelse. Utfästelse, varigenom köparen avs

från honom enligt 6 § tredje stycket tillkommande rätt till förskottsbe

ning, vare utan verkan.

i'

A-rtal om

utan verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1954. Har avbetalningsköp sluti

före nämnda dag, skall dock, i den mån ej annat följer av vad bär ned

sägs, äldre lag äga tillämpning med avseende därå.

Vad 8 § första stycket nya lagen innehåller om jämkning eller åsidos"

lande av villkor vid avbetalningsköp skall lända till efterrättelse, där såd ^

villkor göres gällande först efter lagens ikraftträdande.

?

Bestämmelserna i 12 § ävensom 15 § första stycket nya lagen i vad det

stycke innehåller hänvisning till 12 § skola, i fråga om fömättning som so

kes efter nya lagens ikraftträdande, äga tillämpning, där avbetalnings

set icke överstiger tre tusen kronor.

•-

Stadgandet i 16 § första stycket andra punkten nya lagen skall gälla, d

av säljaren medgivet uppskov med sökt förrättning består vid lagens ikra

trädande så ock om säljaren däreftei' medgiver sådant uppskov; och sk

i förstnämnda fall i stadgandet angiven tid av sex månader räknas från da

gen för ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till ytterraer

-risso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 april 1953.

GUSTAF ADOLF.

(L.S.)

(Ju.stitiedeparlementet.)

HERMAN ZETTERBERG. '

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.