SFS 2016:564 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2016:564 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
160564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.

11 §

2

Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att

återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köpa-
ren har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunkterna
för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits
under av denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2012:67.

SFS 2016:564

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt