SFS 2016:564 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

160564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.

11 §

2

Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att

återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köpa-
ren har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontant-
priset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunkterna
för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller skrivits
under av denne med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i
artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den
23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektro-
niska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv
1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2012:67.

SFS 2016:564

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.