SFS 1995:304 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.m.

SFS 1995_304 Lag om ändring i lagen (1978_599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:304

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.m.;

utfärdad den 9 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:599) om

avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.2

dels att 14 § skall upphöra att gälla,
dels att 12, 16 och 18 §§ skall ha följande lydelse.

12 §3 Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall in-

nehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald.
Om säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet inne-
håller förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation
eller annan åtgärd beträffande varan, skall i ansökningen också uppges
vad säljaren fordrar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt
avskrift av den handling som anges i 11 §.

Utsökningsavgift skall förskotteras av sökanden, om kronofogdemyn-

digheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräck-
ningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna

om verkställighet i 16 kap. 10-12 a §§ utsökningsbalken.

16 §4 Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten. Vid

överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap.
utsökningsbalken. Hovrättens beslut får inte överklagas.

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd

vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre
vid domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad

efter det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får
köparen hos kronofogdemyndigheten lyfta belopp som har nedsatts en-
ligt 10 § första stycket.

1

Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172.

2

Senaste lydelse av 14 § 1981:802.

3

Senaste lydelse 1988:395.

4

Senaste lydelse 1981:802.

493

background image

SFS 1995:304

18 §5 Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har för-
pliktats återlämna vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skrift-
ligen eller muntligen, varvid domen skall ges in.

I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a § utsökningsbal-

ken och, om inte något annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan
mot kronofogdemyndighetens värdering tillämpas 16 § andra och tredje
styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996. Föreskrifterna i 12, 14 och

18 §§ gäller i sin äldre lydelse i fråga om ansökningar om handräckning

som gjorts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 16 § gäller i sin äldre
lydelse i fråga om beslut som meddelats av kronofogdemyndighet före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz

(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1981:802.

494

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.