SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
060693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. skall ha följande lydelse.

12 §

2 Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall inne-

hålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om
säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbe-
håll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åt-
gärd beträffande varan, skall i ansökningen också uppges vad säljaren ford-
rar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av den handling
som anges i 11 §.

Utsökningsavgift skall förskotteras av sökanden, om Kronofogde-

myndigheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräck-
ningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

verkställighet i 16 kap. 11�12 a §§ utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1995:304.

SFS 2006:693

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.