SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. / SFS 2006:693 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
060693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. skall ha följande lydelse.

12 §

2 Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. Den skall inne-

hålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Om
säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbe-
håll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åt-
gärd beträffande varan, skall i ansökningen också uppges vad säljaren ford-
rar i den delen. Vid ansökningen skall fogas styrkt avskrift av den handling
som anges i 11 §.

Utsökningsavgift skall förskotteras av sökanden, om Kronofogde-

myndigheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräck-
ningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om

verkställighet i 16 kap. 11�12 a §§ utsökningsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 1995:304.

SFS 2006:693

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt