SFS 2010:1847 Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

101847.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp
mellan näringsidkare m.fl.;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1978:599) om avbetal-

ningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i de-

ras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsument-
kreditlagen (2010:1846).

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om
1. betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan

har lämnats ut till köparen, och

2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta varan om

köparen inte fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för

varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den
till vilken varan utlämnas ska bli ägare av denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

2 Senaste lydelse 1992:835.

SFS 2010:1847

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.