SFS 2014:971 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 2014:971 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
140971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HIGFEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HIGFEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HIGFEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HIGFEP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HIGFEO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1980:1097) om Svenska <br/>skeppshypotekskassan;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 a � lagen (1980:1097) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Svenska skeppshypotekskassan ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">Av lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">pappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framg�r att lagarna<br/>och best�mmelser i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepap-<br/>persf�retag och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:417px;white-space:nowrap" class="ft13">3 ska till�mpas f�r</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Svenska skeppshypotekskassan.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Bengtson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:1373.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:971</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 a � lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan ska ha f�ljande lydelse.

3 a �

2

Av lagen (2014:968) om s�rskild tillsyn �ver kreditinstitut och v�rde-

pappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framg�r att lagarna
och best�mmelser i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav f�r kreditinstitut och v�rdepap-
persf�retag och om �ndring av f�rordning (EU) nr 648/2012

3 ska till�mpas f�r

Svenska skeppshypotekskassan.

Denna lag tr�der i kraft den 2 augusti 2014.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1373.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:971

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.