SFS 2014:971 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 2014:971 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
140971.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar framgår att lagarna
och bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

3 ska tillämpas för

Svenska skeppshypotekskassan.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1373.

3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

SFS 2014:971

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.