SFS 1998:310 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

980310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 28 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 5, 18, 38 och 39 §§ lagen

(1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

1 §

2

Svenska skeppshypotekskassan har till ändamål att medverka vid fi-

nansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en ut-
ländsk juridisk person där svenska fysiska eller juridiska personer har ett be-
tydande inflytande eller intresse.

För ändamålet lämnar skeppshypotekskassan lån, huvudsakligen av lång-

fristig karaktär, eller ikläder sig garanti för sådana lån.

Svenska skeppshypotekskassan får pröva fråga om lån till svenskt rederi-

företag för förvärv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg, för vilket
statligt stöd till förlusttäckning lämnas eller kan lämnas.

5 §

3

För lån från kassan skall vara ställd betryggande säkerhet i form av in-

teckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten eller bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i särskilda fall åttio procent av det

värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte godtas
inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år, om det inte finns särskilda skäl.

I fråga om lån till den mindre skeppsfarten utfärdar regeringen ytterligare

bestämmelser.

18 §

Det åligger styrelsen att

1. föra kassans talan i alla dess angelägenheter,
2. tillse att kassans säkerheter inte minskar genom vanvård av pantsatt far-

tyg eller på annat sätt,

3. tillse att kassans låntagare fullgör sina skyldigheter mot kassan i rätt tid

och låta vidta behövliga åtgärder, om detta inte sker,

4. tillse att kassans böcker och räkenskaper förs i föreskriven ordning och

att säkerheter och försäkringar vidmakthålls och förnyas i rätt tid,

5. årligen före den 15 mars avge berättelse över kassans förvaltning och

verksamhet under närmast föregående år,

1

Prop. 1997/98:129, bet. 1997/98:FiU23, rskr. 1997/98:216.

2

Senaste lydelse 1987:1225.

3

Senaste lydelse 1987:1225.

SFS 1998:310

Utkom från trycket
den 9 juni 1998

background image

2

SFS 1998:310

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

6. tillse att Regeringskansliet och låntagarna i kassan årligen före april

månads utgång tillställs styrelsens och revisorernas berättelser över kassans
förvaltning och räkenskaper,

7. tillse att inom i punkten 6 nämnd tid till varje låntagare sänds en för-

teckning över låntagarna i kassan med angivande av kapitalbeloppet av varje
låntagares lån vid utgången av närmast föregående år,

8. ombesörja att medel som inflyter till kassan och inte omedelbart kom-

mer till användning ofördröjligen görs räntebärande genom placering på be-
tryggande sätt,

9. tillse att den garantiförbindelse som utgör garantifond, av kassan utfär-

dade men inte utelöpande obligationer, blanketter till obligationer, lånerever-
ser med säkerheter samt andra värdehandlingar hålls under betryggande för-
varing och vård.

38 §

4

Kassan står under tillsyn av Finansinspektionen.

Vid meddelande av föreläggande eller förbud i samband med tillsynen kan

Finansinspektionen förelägga vite.

Inspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. In-

spektionens beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslutas.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om tillsynsverksamheten.

39 §

5

Kassan skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verk-

samhet enligt de ytterligare föreskrifter som regeringen meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ANDERS SUNDSTRÖM

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

4

Senaste lydelse 1989:1094.

5

Senaste lydelse 1989:1094.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.