SFS 1980:1097

801097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\ ⬢ .

.

-»r-

SFS 1980:1097 Lag

..j

Utkom från trycket

SveEUska skeppsIiypo�0ekskassae;

^ j

den 30 december 1980

utfärdad den 18 december 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

�ndamål

1 § Svenska skeppshypotekskassan har till ändamål att medverka vid fi­

nansiering av rederiverksamhet här i riket genom att lämna lån, huvudsak­

ligen av långfristig karaktär, eller ikläda sig garanti för sådana lån.

Fonder

2 § Som garantifond för kassans förbindelser ställer staten till förfogande

av fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdade garantiförbindelser på ett­

hundrasextiosju miljoner kronor.

3 § Kassans behållna årsvinst skall avsättas till en reservfond. Denna

skall användas till att täcka förluster i kassans rörelse.

Upplåning

4 § Kassan anskaffar medel för sin verksamhet genom lån mot obligatio­

ner eller genom annan upplåning.

Sammanlagda beloppet av kassans låneskuld och garantiförpliktelser får

inte uppgå till mera än tio gånger sammanlagda beloppet av kassans garan­

ti- och reservfonder. Motvärdet i svenska kronor av låneskuld eller garan­

tiförpliktelse i utländsk valuta skall beräknas på grundval av den vid beräk­

ningstillfället på den svenska valutamarknaden noterade säljkursen för va­

lutan i fråg a.

Lånerörelsen

5 § För lån från kassan skall vara ställd betryggande säkerhet i form a v

inteckning i svensk t fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten

eller bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio procent av det värde till vilket styrel­

sen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte godtas inteckning i fartyg

som är äldre än femton år.

6 § Lån skall lämnas på bestämd tid, som inte får överstiga femton år.

�verstiger lånetiden ett år, skall kassan i regel utlämna lå net att återbe­

talas genom avbetalningar enligt fastställd plan.

7 § Förfaliotiden för lån som kassan beviljar skall bestämmas så, att den

är förenlig med villkoren fö r kassans förbindelser.

Kassan skall vidare särskilt uppmärksamma att samma eller med var­

andra i väsentlig ekonomisk intressegemenskap förbundna låntagare inte

2040

' Prop. 1980/81: 58, NU 21, rskr 110 .

¬

background image

erhåller lån i så dan omfattning, att fara för kassans säkerhet kan uppkom-

SFS 1980ll097

ma. Med lån jämställs borgen och annan garantiförpliktelse som kassan in­

gått för låntagaren.

8 § Om säkerheten för ett lån förändras väsentligt eller en låntagare inte

fullgör villkoren för sitt lån, för kassan säga upp lånet till betalning omedel­

bart eller inom viss tid.

Kostnader för besiktning, värdering, inteckningsåtgärd eller annan åt­

gärd betalas av låntagaren.

Organisation m. in.

9 § Kassan förvaltas av en styrelse med säte i G öteborg. Styrelsen be­
står av sju le damöter av vilka en skall vara ordförande och en vice ordfö­

rande. För styrelsens ledamöter finns högst sju suppleanter.

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt supp­

leanter utses av regeringen for en tid av högst tre år.

Regeringen bestämmer arvoden till ledamöterna.

10 § Styrelsen tillsätter och entledigar verkställande direktör och övriga
tjänstemän samt bestämmer lönevillkor för dem.

Styrelsen beslutar om arbetsordning för egen del och om instruktion för

verkställande direktören och tjänstemännen med närmare föreskrifter om
kassans förvaltning.

11 § Regeringen prövar styrelsens förvaltning.

12 § Kassans räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens uppgifter

13 § Styrelsen prövar frågor om upptagande och beviljande av lån och
om ställande av garanti.

Styrelsen beslutar om besiktning och värdering av fartyg och om arvode

for sådan förrättning.

14 § Styrelsen skall tillse att ett pantsatt fartyg i sin helhet är kaskoför-

säkrat mot såväl totalförlust som partiell skada och kostnad till minst det

värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Styrelsen för dock godta

kaskoförsäkring avseende lägre värde, om skillnaden i vär de täcks genom

kaskointresseförsäkring. Styrelsen får medge att fartygsägaren står själv­

risk till högst tio procent av det värde till vilket s tyrelsen uppskattar farty­

get.

Styrelsen skall härutöver tillse att för fartyget finns dels särskild försäk­

ring, som i sedvanlig utsträckning bereder skydd som inte innefattas i

kaskoförsäkringen mot den ersättningsskyldighet som kan uppkomma for

fartygets ägare, dels krigsförsäkring.

Styrelsen får besluta om ytterligare försäkring som styrelsen anser be­

hövlig.

15 § I fråga om såväl kasko- som kaskointresseförsäkring skall styrelsen

2041

¬

background image

\

"

' ⬢

vl>,

'

<

SFS 1980:1097

tillse att försäkringen gäller till förmån för kassan och att den medför rätt

för kassan att, även om dess fordran inte är förfallen, få betalt ur utfallande

försäkringsbelopp framför fartygsägaren, om inte ägaren, vid partiell ska­

da, låter reparera fartyget eller på annat sätt bereder kassan samma säker­

het som före skadans inträffande.

16 § Styrelsen skall tillse att försäkringsgivaren gentemot kassan förbun­

dit sig att iaktta att försäkringen inte ändras eller upphör utan kassans vet­
skap och att kassan får det rådrum som behövs för att säkerställa sig före
försäkringens upphörande.

I övrigt skall för försäkring som avses i 14 § gälla sådan a bestämmelser

som föreskrivs i lagen (1927:77) om försäkringsavtal med den jämkning

som styrelsen finner påkallad av omständigheterna.

17 § Kassan får inköpa sådant fartyg som pantsatts eller utmätts för kas­
sans fordran, om det är nödvändigt för att skydda fordringen. Ett inköpt

fartyg skall avyttras så snart det kan ske utan forlust.

18 § Det åligger styrelsen att

1. fora kassans talan i alla dess angelägenheter,
2. tillse att kassans säkerheter inte minskar genom van vård av pantsatt

fartyg eller på annat sätt,

3. tillse att kassans låntagare fullgör sina skyldigheter mot kassan i rätt

tid och låta vidta behövliga åtgärder, om detta inte sker,

4. tillse att kassans böcker och räkenskaper förs i föreskriv en ordning

och att säkerheter och försäkringar vidmakthålls och förnyas i rätt tid,

5. årligen före den 15 mars avge berättelse över kassans förvaltning och

verksamhet under närmast föregående år,

6. tillse att industridepartementet och låntagarna i kassan årligen fore

april månads utgång tillställs styrelsens och revisorernas berättelser över

kassans forvaltm'ng och räkenskaper,

7. tillse att inom i punkten 6 nämnd tid till v aije låntagare sänds en för­

teckning över låntagarna i kassan med angivande av kapitalbeloppet av

vaije låntagares lån vid utgången av närmast föregående år,

8. ombesörja att medel som inflyter till kassan och inte omedelbart

kommer till använd ning ofördröjligen görs räntebärande genom placering
på betryggande sätt,

9. tillse att den garantiförbindelse som utgör garantifond, av kassan ut­

färdade men inte utelöpande obligationer, blanketter till obligationer, låne­

reverser med säkerheter samt andra värdehandlingar hålls under betryg­

gande förvaring och vård.

19 § Om kassan tar upp lån eller lämnar garantiförpliktelse i utländsk va­
luta, skall styrelsen tillse att summan av låneskuld och garantiförpliktelser

i utländsk valuta, beräknad i mot värdet i svens ka kronor enligt 4 § and ra

stycket, inte överstiger 75 procent av skillnaden mellan det belopp, som

enligt nämnda lagrum ut gör högsta sammanlagda beloppet för kassans lå­
neskuld och garantiförpliktelser, och det belopp till vilket kassans låne­

skuld och garantiförpliktelser uppgår.

2042

Om kassan har tagit upp lån i utländsk v aluta, skall styrelsen besluta om

lån från kassan i den va luta vari upplåning sk ett.

s..

¬

background image

Om inte ckning utgör säkerhet för lån e ller garanti som kassan har läm-

SFS 1980:1097

nat, skall styrelsen tillse att inteckningen lyder på belopp i den valuta vari
lånet eller garantin har lämnats och uppskatta värdet av det intecknade far­

tyget i samma valuta.

Styrelsens arbetsformer

20 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta denne

finner omständigheterna föranleda det. Till varje sammanträde kallas
samtliga ledamöter och, vid förfall, behövligt antal suppleanter.

�r verkställande direktören inte ledamot i styrelsen, skall även han kal­

las till sammanträde. Verkställande direktören skall därvid ha rätt att delta

i överläggningarna, att framställa förslag och att fä sin mening antecknad i
protokollet men inte ha rätt att delta i bes luten.

Sammanträde hålls i Götebo rg, om inte särskilda skäl föranleder annat.

21 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om el­

ler, vid lika rösteta l, den mening som ordföranden vid sammanträdet biträ­

der.

22 § Ledamot i styrelsen eller verkställande direktören får inte delta i be­

handling av fråga som rör avtal mellan honom och kassan eller i vilken han

annars har ett väsentligt intresse.

23 § Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som justeras på sätt sty­
relsen bestämmer.

24 § Styrelsen får bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelse n samt
verkställande dir ektören och annan befattningshavare hos kassan, minst

två i förening, att teckna kassans firma.

25 § Styrelsen får uppdra åt enskilda ledamöter i sty relsen eller befatt­

ningshavare hos kassan att var för sig eller två eller flera i fören ing avgöra

ärende eller grupp av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att pröv­

ningen bör ank omma på styrelsen. Sådant uppdrag får dock inte lämnas i

fråga om utseende eller entledigande av verkställande direktör eller om

upplåning, beviljande av lån eller ställande av garanti.

Styrelsen får själv pröva ärende utan hinder av lämnat uppdrag.

Revision

26 § För revision av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper ut­
ser regeringen årligen t vå revisorer och suppleanter for dem.

Regeringen bestämmer revisorernas arvoden.

27 § Styrelsen skall bereda kassans revisorer tillfälle att när som helst in­

ventera kassans tillgångar och att granska kassans böcker, räkenskaper
och andra h andlingar.

Styrelsens förvaltningsberättelse skall överlämnas till revisorerna utan

dröjsmål efter det att den har avgivits.

2043

¬

background image

SFS 1980:1097

28 § Revisorerna skall senast den 1 april avge revisionsberättelse och

utan dröjsmål överlämna den till styrelsen.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen

och resultatet av revisoremas granskning samt ett uttalande om anmärk­

ning finns med av seende på förvaltningsberättelsen, de i denn a upptagna

resultat- och balansräkningarna, styrelsens bokföring eller inventering av

de under dess förvaltning stående tillgångarna eller i övrigt beträffande sty­

relsens förvaltning. Finns anledning till anmärkning, skall denna anges i re­

visionsberättelsen. Revisorerna skall i berättelsen meddela de erinringar

som de anser påkallade.

29 § Revisorerna får till sit t biträde anlita siffergranskare och meddela

anvisningar for dennes arbete.

Siffergranskarens arvode bestäms av revisorerna eller, om styrelsen be­

gär det, av regeringen.

Låntagarsammanträde

30 § Låntagarna skall beredas tillfälle att sammanträda för granskning av

styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper om någon låntagare begä r
det. Sådan begäran skall framställas skriftligen hos styrelsen före den 10

maj året närmast efter det år granskningen avser.

Begärs sammanträde enligt första stycket, skall det genom styrelsens

försorg utsättas att äga rum i Göteborg före utgången av maj månad samma

år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Varje låntagare skall kallas till sammanträdet i rekomme nderat brev som

skall sändas ut minst tio dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges
de ärenden som skall före komma på sammanträdet.

31 § Vid låntagarsammanträde får ledamöterna och suppleanterna i sty­
relsen, verkställande direktören och revisorerna närvara och delta i över­

läggningarna men inte i be sluten.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande eller annan styrelseledamot,

verkställande direktören och minst en revisor bör närvara vid sammanträ­

det.

32 § Sammanträdet öppnas av den inom styrelsen som styrelsen har ut­

sett till de t. Därefter justeras röstlängd och de röstberättigade låntagarna

väljer ordförande för sammanträdet.

33 § Varje låntagare som har fullgjort sin betalningsskyldighet till kassan

har rösträtt vid sammanträdet. Låntagare har en röst för varje påbörjat

femtiotusental av sitt obetalda lånebelopp hos kassan. Rösträtt för egen
del eller på grund av fullmakt får dock inte utövas av en låntagare för mer

än en tiondel av hela det vid sammanträdet antecknade röstetalet.

34 § Omröstning sker öppet. Som beslut gäller den mening för vilke n de

flesta rösterna avges. Vid lika rö stetal gäller den mening som ordföranden

vid sammanträdet biträder.

2044

Vid sammanträdet förs protokoll genom styrelsens försorg.

\

¬

background image

35 § Yttrande som låntagarna beslutar vid sammanträde skall genom sty-

SFS 1980:1097

relsens försorg tillställas industridepartementet senast åtta dagar efter
sammanträdet.

Likvidation

36 § Regeringen beslutar om likvidation. Innan sådant beslut meddelas,

skall styrelsen höras.

Vid likvidation skall kassans egna medel användas för att fullgöra kas­

sans förbindelser. För vad som därefter återstår av förbindelserna är lånta­

garna ansvariga i förhål lande till de vid likvidationsbeslutet obetalda kapi­

talbeloppen av sin a lån från kassan. Kan en låntagare inte fullgöra sin be­

talningsskyldighet är övriga låntagare hos kassan med samma fördelning

ansvariga för bristen. En låntagares ansvarighet får dock inte göras gällan­

de till högre belopp än som motsvarar fem procent av det vid likvidations­

beslutet obetalda kapitalbeloppet av hans lån från kassan.

Garantifonden får tas i anspråk endast i den mån det behövs för att full­

göra k assans förbindelser sedan kassans egna medel blivit använda och

låntagarnas ansvarighet enligt andra stycket utnyttjats.

Vad som åte rstår av tillgångar sedan skulderna har betalats tillfaller sta­

ten.

Skadeståndsskyldighet för styrelseledamöter och revisorer

37 § Styrelseledamöter som uppsåtligen eller av oaktsamhet tillskyndar

kassan skada svarar solidariskt för skadan.

Har revisorer mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift i sin berättelse

eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot sådan uppgift i en
handling som de granskat eller visat oaktsamhet vid fullgörande av sitt

uppdrag, svarar de solidariskt mot kassan för skada, som uppkommer där­

av.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981, då lagen (1965: 139) om

Svenska skeppshypotekskassan och Skeppsfartens sekundärlånekassa

samt reglementet (1965:593) för Svenska skeppshypotekskassan och

Skeppsfartens sekundärlånekassa skall upphöra att gälla.

Genom den nya lagen uppgår Skeppsfartens sekundärlånekassa i Svens­

ka skeppshypotekskassan på så sätt att den förstnämnda kassan upplöses

utan likvidation och alla dess tillgångar och skulder övertas av Svenska

skeppshypotekskassan.

För lån som kassorna upptagit före den nya lagens ikraftträdande skall,

så länge lånet inte återbetalas, vid varje tidpunkt finnas pantförskrivna sä­
kerheter enligt 9 § den upphävda lagen. Dessa säkerheter får inte användas
för förbindelser som skeppshypotekskassan ikläder sig efter den nya la­

gens ikraftträdande.

Efter den nya lagens ikraftträdande skall kassomas garantifonder till­

sammans utgöra Svenska skeppshypotekskassans garantifond och kassor­
nas reservfonder tillsammans utgöra Svenska skeppshypotekskassans re­

servfond.

Efter den nya lag ens ikraftträdande skall vaije år en viss del av reserv­

fonden reserveras. Denna del får användas endast för sådana utgifter och

2045

¬

background image

\

SFS 1980:1097 förluster

som hänför sig till de förutvarande kassornas verksamhet före

ikraftträdandet och till vilkas täckande Svenska skeppshypotekskassans

inkomster inte förslår. Reserveringen skall göras för var och en av de för­

utvarande kassornas förbindelser på följande sätt. Det reserverade belop­

pet skall för vaije kassa förhålla sig på samma sätt till den befintliga storle­

ken på låneskulden från kassans verksamhet före ikraftträdandet som dess

reservfond förhöll sig till låneskulden vid ikraftträdandet.

Efter den nya lagens ikraftträdande skall, för var och en av de förutva­

rande kassomas förbindelser, av garantifonden reserveras belopp som,

sammanräknade med vad som reserverats av reservfonden enligt föregå­
ende stycke, motsvarar en tiondel respektive en sjättedel av de utestående
förbindelser som hänför sig till skeppshypotekskassans och sekundärlåne-

kassans verksamhet före den nya lagens ikraftträdande. Nämnda belopp

får användas endast för att infria sådana förbindelser.

I fråga om lån som kassorna beviljat före den nya lagens ikraftträdande

gäller alltjämt 9-12 §§ och 14 § andra stycket i den upphävda lagen.

Beträffande redovisning av kassomas verksamhet avseende år 1980 gäl­

ler äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

NILS G. �&SLING

(Industridepartementet)

c

c'

ni

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.