SFS 1985:1088

851088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:1088

om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska

Utkom från trycket

skeppshypotekskassan

den 30 december 1985

utfärdad den 19 decem ber 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1980:1097) om Svens­

ka skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

5 § För lån från kassan skall vara ställd betryggande säkerhet i form av

inteckning i svenskt fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten

eller bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio procent av det värde till vilket styrel­

sen uppskat tar fartyget. Som säkerhet får inte godtas inteckning i fartyg
som är äldre än tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

BIRGITTA DAHL

Per Nyqvist

(Industridepartementet)

Prop. 1985/86: 25, NU 9, rsk r. 97.

2421

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.