SFS 1987:1258

871258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1258 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagen (1980:1097) om Svenska

'

den 30 december 1987 skeppstiypotekskassan;

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 § lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

9 § Kassan förvaltas av en styrelse med säte I Göteborg. Styrelsen består

av sju ledamöter av vilka en skall vara ordförande och en vice ordförande.

För styrelsens ledamöter finns högst sju suppleanter.

3718

' Prop. 1987/88: 10. AU 10. rskr. 103.

.

Il

¬

background image

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt sup-

SFS 1987:1258

pleanter utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Regeringen bestämmer arvoden till ledamöterna.

Bestämmelser om arbetstagarr epresentanter finns i lagen (1987; 1245)

om styrelserepresentation för de privatanställda.

3

Denna lag träder i k raft den 1 januari 1988.

c

®

På regeringens vägnar

"i

THAGE G PETERSON

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

&

¬

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.