SFS 1987:1225

871225.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1225 Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 lagen (1980:1097) om Svenska

den 29 december 1987 skeppstiypotekskassan;

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I, 5 och 13 §§ lagen (1980:1097)

om Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

3666

' Jfr prop. 1987/88:25, NU 12, rskr. 112 .

¬

background image

5

I § Svenska skeppshypotekskassan har till ändamål att medverka vid

SFS 1987:1225

fiflansiering av rederiverksamhet som bedrivs av svenskt rederi eller av en

utländsk juridisk person, när ett svenskt rederi äger mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar eller på annat sätt har ett bestäm­
mande inflytande över den,

För ändamålet lämnar skeppshypotekskassan lån, huvudsakligen av

långfristig karaktär, eller ikläder sig garanti för sådana lån.

Svenska skeppshypotekskassan får pröva fråga om lån till svenskt rede­

riföretag för förvärv, ombyggnad eller reparation av mindre fartyg, för
vilket statligt stöd till förlusttäckning lämnas eller kan lämnas.

S

För lån från kassan skall vara ställd betryggande säkerhet i form av

inteckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen av staten eller
bank.

Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i särs kilda fall åttio procent av

det värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte
godtas inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år.

I fråga om lån till den mindre skep psfarten utfärdar regeringen ytterliga­

re bestämmelser.

13 § Styrelsen prövar frågor om att uppta och bevilja lån och om att

ställa garanti samt frågor om lån för vilket statligt stöd till förlusttäckning

lämnas eller kan lämnas.

Styrelsen beslutar om besiktning och värdering av fartyg och om arvode

för sådan förrättning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen

(1971:325) med inst ruktion för lånenämnden för den mindre skeppsfarten

skall upphöra att gälla.

2, För de lån som vid i kraftträdandet redan beviljats av lånenämnden

för den mindre skeppsfarten gäller bestämmelserna i förordningen
(1971:324) om lån till den mindre skeppsfarten i tillämpliga delar, dock att
skeppshypotekskassan träder i nämndens och kammarkollegiets ställe vad
gäller övervakning och återbetalning av lånen m. m.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

' Senaste lydelse 1985:1088.

3557

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.