SFS 1992:864

920864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:864 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagcn (1980:1097) om Svenska

den 30 juni 1 992

skeppshypotckskassan;

1900

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1980:1097) om Svens­

ka skeppshypotekskassan skall ha fö ljande lydelse.

2 § Som garantifond for kassans förbindelser ställer staten till förfogan­

de av fullmäktige i Riksgäldskontoret utfärdade garantiförbindelser på

f

trehundrafemtio miljoner kronor.

Hi

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

⬢<s

Per Erik Lindeberg

(Näringsdepartementet)

^11

' Prop. 1991/92: 125 (bil. 10). NU29, rskr. 28 6.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.