SFS 1989:1094

891094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1094

Utkom frän tryc ket

den 11 januari 1990

2064

Lag

om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan;

utfärdad den 21 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att det i lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan skall föras in fem nya paragrafer, 3 a—3 c,

38 och 39 §§, sam t närmast före 3 a och 38 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

Kapitaltäckning

3 a § Kassan skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas, beräknad enligt

3 b §, som motsvarar åtta procent av värdet av kassans placeringar, beräk­
nat enligt 3 c § (kapitalkrav).

' Prop. 1989/90:43, NU 15. rskr. 103.

¬

background image

3b § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt

SFS 1989:1094

kapital. Det primära kapitalet skall utgöra minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses kassans reservfond.

Med supplementärt kapital avses det nomi nella värdet av förlagsbevis

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och
med rätt till betalning först efter kassans övriga borgenärer, dock samman­
lagt hö gst till ett belopp som motsv arar hälften av det primära kapitalet.

Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid understiger
fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo proce nt av det
nominella värdet för varje helt år som återstår till förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivan­

de av reg eringen eller efter reg eringens bemyndigande av bankinspektio­

nen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som säg s i andra och

tredje styckena.

3 c § Kapitalkravet enligt 3 a § bestäm s i förhållande till kassans till­

gångar samt sådana garantif örbindelser och andra åtaganden på kapital­

marknaden som innebär en kred itrisk för kassan (placeringar). Placering­

arna delas in i följande grupper:

A. Tillgångar och åtagand en som avses i 2 kap. 10 § första stycket A

bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B

bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtagan den som avses i 2 kap. 10 § första stycket C

bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D

bankrörelselagen.

De placeringar som anges i första stycket A undantas vid bestämmandet

av kapitalkravet. I ö vrigt skall placeringarna tas upp till sammanlagt

- tjugo procent av summan av de pla ceringar som anges i första stycket

B,

- femtio procent av summan av de placeringar som anges i första stycket

C samt

- hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för beräkningen enligt andra stycket skall placeringarna vär­

deras enligt följande:
1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.
2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till sitt

nominella belopp.

3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.

4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värdera s till si tt nominella be­

lopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga banki nspektionen att meddela sådana före­

skrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen.

Tillsyn m.m.
38 § Kassan står under tillsyn av bankinspektionen.

Vid medd elande av föreläggande eller förbud i s amband med tillsy nen

kan bankinspektionen förelägga vite.

2065

¬

background image

\

SFS 1989:1094

Inspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Inspektionens beslut har omedelbar verkan, om inte annat beslutas.

Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om tillsynsverksamheten.

39 § Kassan skall med årliga avgifler bekosta bankinspektionens verk­
samhet enligt de ytterligare föreskrifter som regeringen meddelar.

1. Denna lag träder i kraft den I februa ri 1990.
2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som anges i

3 a §. Sådana foreskrifter får dock inte innebära att det kommer att gälla
ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek i förhållande
till placeringamas värde vid lagens ikraftträdande eller mot den högre grad

av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 b § tredje stycket får forlagsbe-

vis och andra skuldförbindelser som utfärdats fore lagens ikraftträdande

räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga löptiden uppgår till
mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp som anges i lagrummet.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 3 c § första stycket får, intill

utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B,

På regeringens vägnar

IVAR NORDBERG

Per Erik Lindeberg

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.