SFS 1994:2006 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

SFS 1994_2006 Lag om ändring i lagen (1980_1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2006
Utkom från trycket
den 30 december 1994

6875

1

Prop. 1994/95: 50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164.

2

Senaste lydelse av

3b §1989:1094
3c § 1989:1094.
3

Senaste lydelse 1989:1094.

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan2

dels att 3 b och 3 c §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 a § skall ha följande lydelse.

3 a §3 Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.