SFS 1994:2006 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 1994:2006 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
SFS 1994_2006 Lag om ändring i lagen (1980_1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2006
Utkom från trycket
den 30 december 1994

6875

1

Prop. 1994/95: 50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164.

2

Senaste lydelse av

3b §1989:1094
3c § 1989:1094.
3

Senaste lydelse 1989:1094.

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan2

dels att 3 b och 3 c §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 a § skall ha följande lydelse.

3 a §3 Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lagen (1994:2004) om
kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.