SFS 1996:757 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

SFS 1996_757 Lag om ändring i lagen (1980_1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1198

SFS 1996:757
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan skall införas en ny paragraf, 26 a §, av
följande lydelse.

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/6467EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96VEEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

background image

1199

SFS 1996:757

26 a § Om revisorn vid fullgörande av sitt uppdrag i kassan får känne-

dom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

kassans verksamhet,

2. kan påverka kassans fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 28 §,

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Per Erik Lindeborg
(Näringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.