SFS 2005:114 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

050114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om
Svenska skeppshypotekskassan;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

16 § Styrelsen skall tillse att försäkringsgivaren gentemot kassan förbundit
sig att iaktta att försäkringen inte ändras eller upphör utan kassans vetskap
och att kassan får det rådrum som behövs för att säkerställa sig före försäk-
ringens upphörande.

I övrigt skall för en försäkring som avses i 14 § gälla sådana bestämmelser

som föreskrivs i försäkringsavtalslagen (2005:104) med den jämkning som
styrelsen finner påkallad av omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:114

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.