SFS 2004:428 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

040428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

5 §

2 För att lån skall få lämnas från kassan skall det finnas betryggande

säkerhet i form av inteckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen
av staten, bank eller kreditmarknadsföretag.

Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i särskilda fall åttio procent av det

värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte godtas
inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år, om det inte finns särskilda skäl.

I fråga om lån till den mindre skeppsfarten utfärdar regeringen ytterligare

bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 1998:310.

SFS 2004:428

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.