SFS 2004:428 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 2004:428 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
040428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1980:1097) om Svenska

skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

5 §

2 För att lån skall få lämnas från kassan skall det finnas betryggande

säkerhet i form av inteckning i fartyg eller tillgodohavande hos eller borgen
av staten, bank eller kreditmarknadsföretag.

Inteckning skall ligga inom sjuttio eller i särskilda fall åttio procent av det

värde till vilket styrelsen uppskattar fartyget. Som säkerhet får inte godtas
inteckning i fartyg som är äldre än tjugo år, om det inte finns särskilda skäl.

I fråga om lån till den mindre skeppsfarten utfärdar regeringen ytterligare

bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 1998:310.

SFS 2004:428

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.