SFS 2006:1373 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

061373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

3 a §

2

Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Senaste lydelse 1994:2006.

SFS 2006:1373

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.