SFS 2006:1373 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan / SFS 2006:1373 Lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
061373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska
skeppshypotekskassan;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § lagen (1980:1097) om

Svenska skeppshypotekskassan skall ha följande lydelse.

3 a §

2

Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Senaste lydelse 1994:2006.

SFS 2006:1373

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.