Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1984:292
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:204
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

SFS nr:    

1984:292
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L2 
   Utfärdad:    1984-05-17 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2016:204
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 §   Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han  eller hon ingår eller avser att ingå avtal med en annan  näringsidkare är att anse som oskäligt mot denne, får Patent-  och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i  fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma  villkor i liknande fall. Ett sådant förbud får också riktas  mot någon som är anställd hos näringsidkaren eller mot någon  annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett  annat offentligt organ ställer upp för ett avtal med en  näringsidkare enligt vilket han eller hon ska tillhandahålla  varor eller tjänster mot betalning. Lag (2016:204).

2 §   Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt skall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Förbud skall meddelas endast om det är påkallat från allmän synpunkt.

3 §   Frågor om förbud tas upp efter ansökan. En sådan ansökan får göras endast av en sammanslutning av näringsidkare, av en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda näringsidkare eller av en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp.
Lag (2002:354).

3 a §   Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att  utgången i målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i  sammanslutningen, får domstolen efter ansökan av  sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en enskild  part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar  bevisning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de  skäl som den grundas på. 

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan.  Ansökan får inte bifallas om parten på den sidan som ansökan  om medverkan avser motsätter sig detta. Lag (2016:204).

4 §   Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, om ändrade förhållanden eller något annat särskilt skäl föranleder det.

5 §   Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda  skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och  marknadsdomstolen av den som har ansökt om förbudet.
Lag (2016:204).

5 a §   Delgivning av domar och beslut som innefattar ett  vitesföreläggande får ske enligt 34-37 §§ delgivningslagen  (2010:1932) endast om det med beaktande av vad som har  framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller vid andra  delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning  att anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt  håller sig undan. Lag (2016:204).

5 b §   I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten  ska svara för sina rättegångskostnader. Lag (2016:204).

6 §   Lagen tillämpas inte i fråga om en tjänst som tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Lag (2009:1088).

7 § Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader. Lag (2013:57).


Övergångsbestämmelser

1999:607
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
   2. Äldre bestämmelser skall tillämpas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet och därefter förnyats.

2016:204
   1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
   2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före  ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och  marknadsdomstolen respektive Patent- och  marknadsöverdomstolen.
   3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska  handläggningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras  enligt äldre bestämmelser.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.