SFS 1985:982

850982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har

hämtats;

utfärdad den 5 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet har tagit emot

en annans sak för att utföra arbete på saken eller för att förvara den får
sälja saken enligt denna lag. Detsamma gäller beträffande en sak som

näringsidkaren har tillverkat åt någon som till väsentlig del har tillhanda­

hållit materialet till saken.

Vad som sägs om arbete i denna lag skall även gälla en förberedande

undersökning som näringsidkaren utför för att utreda omfattningen av eller
kostnaden för ett arbete på en sak.

Denna lag gäller inte, om sakens ägare är försatt i konkur s.

2 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsu­

ment som har beställt arbetet eller förvaringen huvudsakligen för enskilt

ändamål.

SFS 1985:982

Utkom från trycket

den 19 december 1985

Förutsättningar för rätten att sälja saken

3 § En sak som inte har hämtats får säljas under förutsättning att

1. uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla,
2. den som har beställt arbetet eller förvaringen (beställaren) därefter har

anmanats att hämta saken och i anmaningen har upplysts om att saken
annars kan komma att säljas efter viss tid, minst tre månader från anma­

ningen, samt

3. den tid som har an getts i anmaningen har löpt ut.
Om näringsidkaren har en fordran på beställaren för sitt arbete på saken

eller för förvaringen av den, skall det av anmaningen framgå vilket belopp
som skall betalas.

4 § Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om

1. ett år har förflutit eft er det att uppdraget har slutförts eller avtalet har

upphört att gälla, sam t

2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av

basbeloppet enligt lagen (19 62:381) om allmän försäkring.

5 § Om en fråga som rör avtalet om a rbetet eller förvaringen prövas av

domstol eller av skiljemän, får saken inte i något fall säljas förrän en skälig
tid har förflutit efter det att tvisten har slutligt avgjorts. Om en sådan fråga

prövas av allmänna reklamationsnämnden, får saken inte i något fa ll säljas

förrän en skälig tid har förflutit efter nämndens beslut i frågan.

' Prop. 1984/85:210, LU 1985/86:3, rskr. 5.
71-SFS 1985

2241

¬

background image

SFS 1985:982

6 § Om näringsidkaren känner till eller har anledning att anta att annan
än beställaren är ägare till saken, får försäljning äga rum endast om ägaren]
god tid före försäljningen har underrättats om att saken kan komma atf

säljas och efter vilken tid detta kan ske.

Sättet för försäljningen m. m.
7 § Försäljningen skall göras med omsorg och med beaktande av bestäl­

larens intressen. Den får ske under hand eller på offentlig auktion.

Om nä ringsidkaren avser att sälja saken på offentlig auktion, skall be­

ställaren i god tid dessför innan underrättas om tid och plats för auktionen,
såvida inte försäljningen sker med stöd av 4 §.

Vad som sägs i fö rsta och andra styckena om beställaren gäller även

ägaren i fall som avses i 6 §.

8 § Om förutsättningarna för försäljning är uppfyllda men saken uppen­

barligen saknar försäljningsvärde, får den bortskaffas i stället för att säljas.

Redovisning till beställaren m. m.

9 § Har näringsidkaren en förfallen fordran på beställaren för arbetet
eller förvaringen, får han täcka sin fordran med vad som inflyter från

försäljningen. Om saken enligt denna lag ha r sålts eller bortskaffats utan

att beställaren har anmanats att hämta den, upphör näringsidkarens ford­

ran på beställaren till den del hans fordr an inte täcks genom försäljning av
saken.

10 § Om försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnaderna över­

stiger näringsidkarens fordran, skall näringsidkaren utan dröjsmål betala ut
överskottet till beställaren.

Första stycket gäller inte, om beloppet betalas till någon annan som h ar

bättre rätt till det eller om beloppet sätts ned enligt lagen (192 7:56) om
nedsättning av pengar hos myndighet.

Första stycket gäller inte heller, om beloppet understiger femtio kronor

eller om näringsidkaren enligt denna lag har sålt saken utan att beställaren

har anmanats att hämta den och näringsidkaren inte vet var beställaren kan

anträffas. I dessa fall tillfaller översk ottet näringsidkaren.

Övriga bestämmelser

11 § Näringsidkarens skyldighet att anmana eller underrätta beställaren

enligt 3 respektive 7 § skall anses fullgjord genom att anmaningen eller

underrättelsen har sänts i rekommenderat brev under den adress som
beställaren har uppgett eller som är känd för närings idkaren.

12 § Om nä ringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter be­

stämmelserna i d enna lag, skall han ersätta skada som till följd av detta
drabbar beställaren eller sakens ägare.

2242

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1986. Den gäller dock inte i fal l då

¬

background image

näringsidkaren före ikraftträdandet har tagit emot en annans sak för att

SFS 1985:982

utföra arbete på saken eller för att förvara den eller har tagit emot material

för att tillverka en sak av det.

Genom lagen upphävs lagen (1950:104) om rätt för hantverkare att sälja

gods som ej avhämtats. Den gamla lagen gäller dock fortfarande i fall då en

hantverkare före den 1 juli 1986 har tagit emot en annans sak för att utföra

arbete på den.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.