SFS 1950:104

500104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

at?:

Nr 104,

Lag

om rätt för hantverkare att sälja gods som ej avhämtats;

given Siockholms slott den SI .mars. 1950.

Vi GUSTAF, med Guds nå de, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS funnit gott förordna

som fölier.

.

1 §.

Har hantverkare fordran för arbete på annans sak, som han äger att till

säkerhet för sin fordran kvarhålla, och hava sex månader förflutit efter det

arbetet slutfördes och fordringen förföll till betalning, äger hantverkaren

i enlighet med vad nedan stadgas sälja godset och uttaga sin fordran ur

köpeskillingen eller, om godset uppenbarligen saknar saluvärde, bortskaffa

detsamma.

2 §.

Godset må ej säljas eller bortskaffas, utan att hantverkaren minst två

månader i förväg men efter det arbetet slutfördes och fordringen förföll

till betalning anmanat beställaren att lösa godset vid äventyr att detsamma

eljest efter viss angiven tid kommer att säljas eller, om så är hantverkarens

avsikt, bortskaffas.

�r anmaningen i rekommenderat brev avlämnad å postanstalt inom ri­

ket för befordran till den adress beställaren uppgivit eller, om adressen vid

tiden för anmaningen hantverkaren veterligt var en annan, till denna adress,

skall hantverkaren anses hava fullgjort vad på honom ankommer.

3 §.

^

�r fråga varav rätten att sälja eller bortskaffa godset beror föremål för

^ rättegång eller eljest för prövning i laga ordning, må, innan tvisten avgjorts,

P vad i denna lag stadgas icke föranleda godsets försäljning eller bortskaffande.

4 §.

Försäljning skall ske på offentlig auktion. �r det uppenbart, att hantver­

karens fordran jämte de med auktionen förenade kostnaderna ej skulle

~ kunna utgå ur köpeskillingen, må försäljning i stället äga rum på annat

0 lämpligt sätt.

Om tid och plats för auktion skall hantverkaren, såvitt ske kan, i god

tid förut underrätta beställaren.

5 §.

Där annan än beställaren, hantverkaren veterligt, är ägare till godset,

skall hantverkaren, såvitt ske kan, i god tid tillställa ägaren underrättelse

dels om den tid efter vilken godset kan komma att säljas eller bortskaffas

dels ock om tid och plats för auktion.

' Riksdagens skrivelse IS.'jO: 93.

55�50002^1. Sv ensk förfaUningssamling 1950, Nr lOå.

Kfi- \ W. ⬢ '

⬢ ⬢

¬

background image

172

' ^ 1950. m 104.

6 §⬢

överstiger köpeskillingen, efter avdrag av kostnaderna för försäljningekj

lian1r\^erkarens fordran, skall hantverkaren utan dröjsmål tillställa béståk

låren överskottet, såframt ej överskottet betalas till annan, som äger bättré".

rätt därtill, eller beloppet nedsättes i allmänt förvar i enlighet med vad där­

om är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1951 och skall äga tillämpning

även om arbetet beställts dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta me,d egen hand unders^ivit och med Vårt kungl. sigill '

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 31 mars 1950.

Under Hans Maj:ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

(L. S.)

(Justitiedepartementet.)

HERMAN Z ETTERBERG,

r

c;

1

⬢ I.

y

ft). -

Nr lOt,

ark. Stockholm 196 0, Kungl. Boktryckeriet, P. A, Norstedt & S öner

I

äli

¬

background image

SYENSK F RFlTfKilseU�lLIKe.

1950

ftf Nr 105.

JTlii

Utkom fi'ån trycket

den 19 april 1950.

ilj^

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.