SFS 2010:1237 Lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats / SFS 2010:1237 Lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats
101237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares
rätt att sälja saker som inte har hämtats;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:982) om närings-

idkares rätt att sälja saker som inte har hämtats ska ha följande lydelse.

4 §

Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om

1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har

upphört att gälla, samt

2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1237

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.