SFS 1986:796

860796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:796

Lag

utkom från trycket

om godtrosförvärv Hv lösöre;

den 2 december 1986

utfärdad den 13 november 1986.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Lagen gäller inte sådana godtrosförvärv av lösöre beträffande vilka

särskilda föreskrifter finns i annan lag.

Förutsättningar för godtrosförvärv

2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som
hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig
att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till

egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.

3 § En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt
att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och
omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha insett att
överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

Lösen
4 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv har förlorat
äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen.

Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från inneha­

varen inom tre månader från det att han fick eller måste antas ha fått
kännedom om dennes innehav. Gör han inte det, är rätten att kräva tillbaka

egendomen förlorad.

J548

' Prop. 1985/86: 123, LU 1986/87:4, rskr. 198 6/87: 6.

¬

background image

5 § Lösen skall motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen

SFS 1986:796

och dess förbättring. Har ägaren förvärvat egendomen genom gåva, arv,

testamente eller bodelning skall även kostnad som ägarens fångesman haft

för förvärv av egendomen och dess förbättring inräknas i lö senbeloppet.

Detta gäller dock bara under förutsättning att fångesmannen skulle ha haft

rätt till lösen om återkrav hade framställts mot honom.

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i penningvärdet.

Lösen skall motsvara högst egendomens värde i den allmänna handeln.

6 § Lösenbeloppet skall betalas till egendomens ägare. Har någon till
säkerhet för en fordran en rätt till egendomen som är skyddad mot ägarens

borgenärer, skall dock så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som

svarar mot värdet av denna fordran. Har någon i annat fall en rätt till
egendomen som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av
lösenbeloppet betalas till honom som svarar mot värdet av denna rätt.

Godtrosförvärv av panträtt
7 § Vad som sägs i denna lag om godtrosförvärv av äganderätt gäller
också godtrosförvärv av panträtt.

Har någon gjo rt ett godtrosförvärv av panträtt i lö söre och vill någon

annan lösa till sig egendomen enligt 4 §, skall lösenbeloppet svara mot

värdet av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egen­

domens värde i den allmänna handeln.

Denna lag träder i kraft den I januari 1987.
Har någon före ikraftträdandet förlorat rätt till viss egendom på grund av

någon annans godtrosförvärv och vill han efter ikraftträdandet lösa till sig

egendomen, skall den tid på tre månader som anges i 4 § andra stycket

räknas tidigast från ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.