SFS 2003:161 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre / SFS 2003:161 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
030161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv
av lösöre;

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1986:796) om god-

trosförvärv av lösöre

dels att nuvarande 4�7 §§ skall betecknas 5�8 §§,
dels att 2 och 3 §§, de nya 5 och 8 §§ samt rubriken närmast före 2 § skall

ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 4 och 7 §§ skall sättas närmast före den

nya 5 § respektive den nya 8 §,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, samt närmast före 4 §

en ny rubrik av följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre.

Lagen gäller inte sådana godtrosförvärv av lösöre beträffande vilka sär-

skilda föreskrifter finns i annan lag.

Godtrosförvärv av äganderätt

2 § Har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som
hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig
att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till
egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro.

En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att

egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och om-
ständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlå-
taren saknade rätt att förfoga över egendomen. Lag (2003:161).

3 §

2 �ven om förutsättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda,

består ägarens rätt till egendomen, om egendomen har frånhänts honom ge-
nom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat sig den genom våld på per-
son eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som träng-

1 Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122.

2 Senaste lydelse 1998:1574.

SFS 2003:161

Utkom från trycket
den 7 maj 2003
Omtryck

background image

2

SFS 2003:161

ande fara. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex
månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes
innehav, får förvärvaren dock äganderätt till egendomen. Lag (2003:161).

Hävd

4 § Har någon med äganderättsanspråk innehaft lösöre i tio år efter att ha
förvärvat egendomen genom överlåtelse från någon som varken var ägare
till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får han ägan-
derätt till egendomen på grund av hävd. Han får dock inte äganderätt om han
vid förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren sak-
nade rätt att förfoga över egendomen. Samma regler gäller om egendomen
efter en sådan överlåtelse i tio år med äganderättsanspråk innehafts av flera
efter varandra på grund av överlåtelse eller arv, testamente, bodelning eller
något annat liknande fång. Villkoret om god tro gäller samtliga innehavare.
Lag (2003:161).

Lösen

5 § Den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har för-
lorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot
lösen.

Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från inneha-

varen inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått känne-
dom om dennes innehav. Gör han inte det, är rätten att få tillbaka egendo-
men förlorad. Lag (2003:161).

6 § Lösen skall motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen och
dess förbättring. Har ägaren förvärvat egendomen genom gåva, arv, testa-
mente eller bodelning skall även kostnad som ägarens fångesman haft för
förvärv av egendomen och dess förbättring inräknas i lösenbeloppet. Detta
gäller dock bara under förutsättning att fångesmannen skulle ha haft rätt till
lösen om återkrav hade framställts mot honom.

Vid bestämmandet av lösen tas hänsyn till förändringar i penningvärdet.

Lösen skall motsvara högst egendomens värde i den allmänna handeln.

7 § Lösenbeloppet skall betalas till egendomens ägare. Har någon till sä-
kerhet för en fordran en rätt till egendomen som är skyddad mot ägarens bor-
genärer, skall dock så mycket av lösenbeloppet betalas till honom som sva-
rar mot värdet av denna fordran. Har någon i annat fall en rätt till egendo-
men som är skyddad mot ägarens borgenärer, skall så mycket av lösenbelop-
pet betalas till honom som svarar mot värdet av denna rätt.

Godtrosförvärv av panträtt

8 § Vad som sägs i denna lag om godtrosförvärv av äganderätt gäller
också godtrosförvärv av panträtt.

Har någon gjort ett godtrosförvärv av panträtt i lösöre och vill någon an-

nan lösa till sig egendomen enligt 5 §, skall lösenbeloppet svara mot värdet

background image

3

SFS 2003:161

av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egendomens
värde i den allmänna handeln. Lag (2003:161).

1. Denna lag

3 träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller 3 § i sin

äldre lydelse.

1. Denna lag

4 träder i kraft den 1 juli 2003.

2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

3 1998:1574.

4 2003:161.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.