SFS 1998:1574 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre / SFS 1998:1574 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
981574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av
lösöre;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:796) om godtros-

förvärv av lösöre skall ha följande lydelse.

3 § En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt
att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och
omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att
överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller 3 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1574
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.