SFS 1998:1574 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre / SFS 1998:1574 Lag om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
981574.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av
lösöre;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1986:796) om godtros-

förvärv av lösöre skall ha följande lydelse.

3 § En förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt
att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och
omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att
överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om förvärv som har gjorts före ikraftträdandet gäller 3 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:168, bet. 1998/99:LU2, rskr. 1998/99:21.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1574
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS

2

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.