Lag (1987:822) om internationella köp

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1987:822
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:602
Övrigt: Endast den svenska översättningen av bilagan finns med här.
Länk: Länk till register

SFS nr:

1987:822
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1987-06-11
Ändrad: t.o.m. SFS

2012:602
Övrig text: Endast den svenska översättningen av bilagan finns med här.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Artiklarna 1-88 och 100 i Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med en svensk översättning som en bilaga till denna lag. Texterna på övriga originalspråk - arabiska, kinesiska, ryska och spanska - finns i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87). Lag (2011:852).

2 §   Lagen tillämpas inte om både säljaren och köparen har sina affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige.
Om en part har mer än ett affärsställe, ska det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något affärsställe, ska avseende fästas vid partens hemvist. Lag (2011:852).

Bilaga

Översättning

Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor

De fördragsslutande staterna,
som beaktar de allmänna målen i de av Förenta nationernas sjätte extra generalförsamling antagna resolutionerna om upprättande av en ny internationell ekonomisk ordning,
som anser att en utveckling av den internationella handeln på grundval av jämlikhet och ömsesidiga fördelar är en viktig faktor för främjande av vänskapliga förbindelser mellan stater,
som anser att antagandet av enhetliga regler, vilka gäller för avtal om internationella köp av varor och beaktar olika sociala, ekonomiska och rättsliga system, skulle bidra till att undanröja rättsliga hinder i internationell handel och främja dess utveckling;

har kommit överens om följande:

DEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Kapitel I

Tillämpningsområde

Artikel 1
      1) Denna konvention är tillämplig på avtal om köp av varor mellan parter, vilkas affärsställen är belägna i skilda stater:
      a) när dessa stater är fördragsslutande stater; eller
      b) när internationellt privaträttsliga regler leder till att lagen i en fördragsslutande stat skall tillämpas.
      2) Den omständigheten att parterna har sina affärsställen i skilda stater skall inte beaktas då denna omständighet inte framgår av avtalet, tidigare affärsförbindelse mellan parterna eller av upplysningar som de har givit vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.
      3) Hänsyn skall varken tas till parternas nationalitet eller till deras eller avtalets civila eller kommersiella karaktär då konventionens tillämplighet skall fastställas.

Artikel 2

Denna konvention skall inte tillämpas på köp:
      a) av en vara för köparens personliga bruk eller för hans familj eller hushåll, såvida inte säljaren före eller vid avtalsslutet varken visste eller borde ha vetat att varan köptes för sådant bruk;
      b) på auktion;
      c) vid exekutiv försäljning eller annars tvångsvis på grund av lag;
      d) av värdepapper eller pengar;
      e) av fartyg, svävare eller luftfartyg;
      f) av elektricitet.

Artikel 3
      1) Avtal om tillhandahållande av en vara som skall tillverkas eller framställas anses som köp, såvida inte den part som beställer varan åtar sig att tillhandahålla en väsentlig del av det material som behövs för en sådan tillverkning eller framställning.
      2) Denna konvention tillämpas inte på avtal där den övervägande delen av den parts skyldigheter, som skall leverera varan, består i att tillhandahålla arbete eller andra tjänster.

Artikel 4

Denna konvention reglerar endast ingående av avtal om köp samt de rättigheter och skyldigheter för säljaren och köparen som härrör från ett sådant avtal. Den gäller inte, om inte annat är uttryckligen föreskrivet i konventionen:
      a) giltigheten av ett avtal eller någon av bestämmelserna i det eller giltigheten av någon sedvänja;
      b) den verkan som avtalet kan ha på äganderätten till den sålda varan.

Artikel 5

Denna konvention tillämpas inte på säljarens ansvar för dödsfall eller annan personskada som varan förorsakar.

Artikel 6

Parterna kan komma överens om att denna konvention inte skall tillämpas eller, om inte annat följer av artikel 12, avvika från eller ändra verkan av vilken som helst av bestämmelserna i den.

Kapitel II

Allmänna bestämmelser

Artikel 7
      1) Vid tolkningen av denna konvention skall hänsyn tas till dess internationella karaktär samt till behovet av att främja en enhetlig tillämpning av konventionen och ett iakttagande av god sed i internationell handel.
      2) Frågor som regleras i denna konvention, men som inte uttryckligen har lösts i den, skall lösas i enlighet med de allmänna principer som konventionen är grundad på eller, om sådana principer saknas, enligt den lag som är tillämplig enligt internationellt privaträttsliga regler.

Artikel 8
      1) Vid tillämpningen av denna konvention skall en parts uttalanden och övriga uppträdande tolkas i enlighet med hans avsikt, om den andra parten visste eller inte kunde ha varit omedveten om vilken avsikten var.
      2) Om föregående stycke inte är tillämpligt, skall en parts uttalanden och övriga uppträdande tolkas i enlighet med den uppfattning som en förnuftig person i den andra partens ställning skulle ha fått under samma omständigheter.
      3) Vid fastställande av en parts avsikt eller hur en förnuftig person skulle ha uppfattat den, skall vederbörlig hänsyn tas till alla omständigheter av betydelse, såsom avtalsförhandlingarna, praxis som har utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja samt parternas senare uppträdande.

Artikel 9
      1) Parterna är bundna av handelsbruk och annan sedvänja som de har samtyckt till och av praxis som de har utbildat mellan sig.
      2) Om inte annat har överenskommits, anses parterna i fråga om sitt avtal eller dess ingående underförstått ha hänvisat till handelsbruk och annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som i internationell handel är allmän känt och regelbundet iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av handel.

Artikel 10

Vid tillämpning av denna konvention skall:
      a) om en part har mer än ett affärsställe, det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgörande har sin närmaste anknytning, med beaktande av de omständigheter som parterna kände till eller räknade med vid någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet;
      b) om en part inte har något affärsställe, avseende fästas vid hans hemvist.

Artikel 11

Ett köpeavtal behöver inte ingås eller bekräftas i skriftlig form och behöver inte uppfylla något annat formkrav. Det kan styrkas på vilket sätt som helst, också med vittnen.

Artikel 12

De bestämmelser i artikel 11 eller 29 eller i del II av denna konvention som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annat än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annat än skriftlig form gäller inte då en part har sitt affärsställe i en fördragsslutande stat som har avgivit en förklaring enligt artikel 96 i denna konvention.
Parterna får inte inskränka eller ändra verkan av denna artikel.

Artikel 13

Vid tillämpning av denna konvention omfattar uttrycket "skriftlig" även telegram och telex.

DEL II

INGÅENDE AV AVTAL

Artikel 14
      1) Ett förslag om att sluta avtal som har ställts till en eller flera bestämda personer utgör ett anbud, om det är tillräckligt preciserat och anger anbudsgivarens avsikt att bli bunden i händelse av ett antagande svar. Ett förslag är tillräckligt preciserat om det anger vilken vara det är fråga om och uttryckligen eller underförstått fastställer eller ger anvisning om hur mängd och pris skall fastställas.
      2) Ett förslag som inte är ställt till en eller flera bestämda personer skall endast anses utgöra en anmodan att inkomma med anbud, om inte den som framför förslaget klart anger det motsatta.

Artikel 15
      1) Ett anbud får verkan när det kommer fram till anbudstagaren.
      2) Ett anbud får dras tillbaka även om det är oåterkalleligt, såvida meddelandet om att det dras tillbaka kommer fram till anbudstagaren före eller samtidigt som anbudet.

Artikel 16
      1) Till dess att ett avtal har slutits kan ett anbud återkallas om återkallelsen kommer fram till anbudstagaren innan han har avsänt ett antagande svar.
      2) Ett anbud kan dock inte återkallas:
      a) om det, genom att en bestämd tid för svar har fastställts eller på annat sätt anger att det inte kan återkallas; eller
      b) om anbudstagaren rimligen kunde räkna med att anbudet inte kunde återkallas och anbudstagaren har handlat i förlitan på anbudet.

Artikel 17

Ett anbud upphör att gälla, även om det inte kan återkallas, då ett avslag kommer fram till anbudsgivaren.

Artikel 18
      1) Ett uttalande eller annat uppträdande av anbudstagaren som visar att han samtycker till ett anbud utgör ett antagande svar. Tystnad eller overksamhet utgör inte i sig ett antagande svar.
      2) Ett antagande svar på ett anbud får verkan när uttrycket för samtycke kommer fram till anbudsgivaren. Ett antagande svar får inte verkan om svaret inte kommer fram till anbudsgivaren inom den tid som han har satt ut eller, om ingen tid har satts ut, inom en tid som är skälig med vederbörlig hänsyn till hur snabbt kommunikationssätt anbudsgivaren har anlitat och till övriga omständigheter kring avtalet. Ett muntligt anbud måste antas omedelbart, om inte annat framgår av omständigheterna.
      3) Om emellertid anbudstagaren med stöd av anbudet eller praxis som har utbildats mellan parterna eller handelsbruk eller annan sedvänja, utan att lämna något meddelande till anbudsgivaren, visar att han samtycker till anbudet genom en handling, såsom en som hänför sig till varans avsändande eller till betalningen, får det antagandet svaret verkan när handlingen utförs, under förutsättning att det sker inom den tid som har fastställts i föregående stycke.

Artikel 19
      1) Ett svar på ett anbud som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller tillägg, begränsningar eller andra ändringar anses som avslag på anbudet och gäller som ett nytt anbud.
      2) Ett svar på ett anbud, som är avsett att vara ett antagande svar men som innehåller tilläggsvillkor eller avvikande villkor som inte väsentligt ändrar villkoren i anbudet, skall likväl gälla som ett antagande svar, såvida inte anbudsgivaren utan oskäligt dröjsmål muntligen gör invändningar mot avvikelsen eller avsänder ett meddelande med samma innebörd. Om han inte gör en sådan invändning, blir de villkor som framgår av anbudet avtalsvillkor med de ändringar som det antagande svaret innehåller.
      3) Tilläggsvillkor eller avvikande villkor om bland annat pris, betalning, varans kvalitet och mängd, plats och tid för avlämnande, omfattningen av den ena partens ansvarighet gentemot den andra parten eller lösning av tvister anses väsentligt ändra villkoren i anbudet.

Artikel 20
      1) En tid för avgivande av svar som anbudsgivaren har satt ut i ett telegram eller brev börjar löpa från den tidpunkt då telegrammet inlämnas för befordran eller från det datum som framgår av brevet eller, om inget sådant datum framgår, från poststämpelns datum. En tid för avgivande av svar som anbudsgivaren har bestämt i telefonsamtal, telex eller annat omedelbart kommunikationsmedel börjar löpa från den tidpunkt då anbudet kommer fram till anbudstagaren.
      2) Officiella helgdagar eller fridagar som infaller under acceptfristen tas med vid beräkningen av tiden. Om emellertid ett meddelande om antagande svar inte kan avlämnas på anbudsgivarens adress sista dagen av fristen därför att denna dag infaller på en officiell helgdag eller fridag på anbudsgivarens affärsställe, förlängs fristen till den första efterföljande arbetsdagen.

Artikel 21
      1) Ett antagande svar som kommer för sent gäller likväl som antagande svar, om anbudsgivaren utan dröjsmål muntligen meddelar anbudstagaren detta eller avsänder ett meddelande med samma innebörd.
      2) Om det av ett brev eller någon annan skriftlig handling som innehåller ett försenat antagande svar framgår att det sänts under sådana omständigheter att det, om dess befordran hade varit normal, skulle ha kommit fram till anbudsgivaren i tid, gäller det försenade svaret som ett antagande svar, om inte anbudsgivaren utan dröjsmål muntligen meddelar anbudstagaren att han anser att hans anbud inte längre gäller eller avsänder ett meddelande med samma innehåll.

Artikel 22

Ett antagande svar kan återkallas, om återkallelsen kommer fram till anbudsgivaren innan eller samtidigt som det antagande svaret skulle ha fått verkan.

Artikel 23

Ett avtal sluts vid den tidpunkt då ett antagande svar på anbud får verkan i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

Artikel 24

Vid tillämpningen av denna del av konventionen anses ett anbud, ett antagande svar eller någon annan viljeförklaring "komma fram" till adressaten då den görs muntligen till honom eller på annat sätt avlämnas till honom personligen, på hans affärsställe eller postadress eller, om han inte har något affärsställe eller någon postadress, på hans hemvist.

DEL III

KÖP AV VAROR

Kapitel I

Allmänna bestämmelser

Artikel 25

Ett avtalsbrott från ena partens sida är väsentligt om det medför en sådan olägenhet för den andra parten att det i huvudsak berövar honom vad han hade rätt att vänta sig enligt avtalet. Avtalsbrottet är dock inte väsentligt om den part som är skyldig till avtalsbrottet inte förutsåg och en förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter inte heller skulle ha förutsett ett sådant resultat.

Artikel 26

En hävningsförklaring gäller endast om den görs genom ett meddelande till den andra parten.

Artikel 27

Om inte annat uttryckligen anges i denna del av konventionen, gäller för de fall då en part lämnar en underrättelse, en uppmaning eller något annat meddelande i enlighet med denna del och med anlitande av ett med hänsyn till omständigheterna lämpligt medel för befordran, att dröjsmål eller fel vid befordran av meddelandet eller dess uteblivna framkomst inte berövar denna part rätten att åberopa meddelandet.

Artikel 28

Om en part i enlighet med bestämmelserna i denna konvention har rätt att kräva att den andra parten fullgör en skyldighet, är en domstol inte skyldig att meddela dom på naturafullgörelse, om inte domstolen skulle göra detta enligt sitt eget lands lagstiftning i fråga om liknande köp som inte regleras av konventionen.

Artikel 29
      1) Ett avtal kan ändras eller bringas att upphöra genom en överenskommelse mellan parterna.
      2) Ett skriftligt avtal som innehåller en bestämmelse att en ändring eller ett upphävande av avtalet måste ske genom skriftlig överenskommelse kan inte ändras eller bringas att upphöra genom en överenskommelse på annat sätt. En part kan emellertid genom sitt handlande förlora möjligheten att åberopa en sådan bestämmelse i den mån den andra parten har förlitat sig på detta handlande.

Kapitel II

Säljarens skyldigheter

Artikel 30

Säljaren är skyldig att avlämna varan, överlämna dokument avseende varan samt överföra äganderätten till varan på det sätt som avtalet och konventionen förutsätter.

Avdelning I

Avlämnande av varan och överlämnande av dokument

Artikel 31

Om säljaren inte skall avlämna varan på någon annan bestämd plats, består hans skyldighet att avlämna varan
      a) om köpeavtalet förutsätter att varan skall transporteras, i att överlämna varan till den förste transportören för vidarebefordran till köparen;
      b) om avtalet, i de fall som inte omfattas av föregående punkt, hänför sig till en bestämd vara eller till en vara som inte är bestämd men som skall tas ur ett bestämt parti, eller som skall tillverkas eller framställas och parterna vid avtalsslutet kände till att varan befann sig eller skulle tillverkas eller framställas på en bestämd plats, i att ställa varan till köparens förfogande på denna plats;
      c) i övriga fall, i att ställa varan till köparens förfogande på den plats där säljaren hade sitt affärsställe vid avtalsslutet.

Artikel 32
      1) Om säljaren, i enlighet med avtalet eller denna konvention, överlämnar varan till en transportör och om varan inte klart har hänförts till avtalet genom märkning av varan, genom transportdokument eller på annat sätt, skall säljaren lämna ett meddelande till köparen om försändelsen med specificering av varan.
      2) Om säljaren skall ordna transporten av varan, skall han sluta nödvändiga avtal för transport till den angivna orten med efter omständigheterna lämpligt transportmedel och på sedvanliga villkor för sådana transporter.
      3) Om säljaren inte skall teckna transportförsäkring för varan, skall han på köparens begäran tillhandahålla denne alla tillgängliga uppgifter som behövs för att denne skall kunna teckna en sådan försäkring.

Artikel 33

Säljaren skall avlämnd varan:
      a) om en viss tidpunkt är fastställd i eller följer av avtalet, vid denna tidpunkt;
      b) om en viss tidrymd är fastställd i eller följer av avtalet, när som helst under denna tidrymd, såvida det inte framgår av omständigheterna att köparen skall välja tidpunkten; eller
      c) i andra fall, inom skälig tid efter avtalsslutet.

Artikel 34

Om säljaren skall överlämna dokument avseende varan, skall han överlämna dem vid den tidpunkt, på den plats och i den form som är förutsatt enligt avtalet. Om säljaren har överlämnat dokument före den avtalsenliga tidpunkten, får han fram till dess avhjälpa fel eller brister i dokumenten, såvida inte utövandet av denna rätt förorsakar köparen oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Köparen behåller emellertid den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.

Avdelning II

Varans avtalsenlighet och tredje mans krav

Artikel 35
      1) Säljaren skall avlämna en vara som i fråga om mängd, kvalitet och art överensstämmer med det som avtalet förutsätter och som också är innesluten eller förpackad på ett avtalsenligt sätt.
      2) Såvida parterna inte har kommit överens om annat, är varan avtalsenlig endast om den:
      a) är lämplig för de ändamål till vilka varor av motsvarande slag i allmänhet används;
      b) är lämplig för ett bestämt ändamål som säljaren uttryckligen eller underförstått har fått veta vid avtalsslutet, utom då det framgår av omständigheterna att köparen inte förlitade sig på, eller inte hade rimlig anledning att förlita sig på, säljarens sakkunskap och omdöme;
      c) har egenskaperna hos en vara som säljaren har lagt fram för köparen såsom prov eller modell;
      d) är innesluten eller förpackad på det sätt som är brukligt för sådana varor eller, då det inte finns något sådant bruk, på ett sätt som är ändamålsenligt för att bevara och skydda varan.
      3) Säljaren är inte ansvarig enligt andra stycket punkterna a-d för sådana brister i avtalsenligheten hos varan (fel) som köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om.

Artikel 36
      1) Säljaren är ansvarig i enlighet med avtalet och denna konvention för fel som föreligger vid den tidpunkt då risken går över på köparen, även om felet visar sig först efter denna tidpunkt.
      2) Säljaren är även ansvarig för fel som uppstår efter den i föregående stycke angivna tidpunkten och som beror på brott mot någon av hans skyldigheter, däribland brott mot en garanti att varan under en viss tid kommer att förbli lämplig för sitt vanliga ändamål eller för något bestämt ändamål eller kommer att behålla angivna egenskaper eller kännetecken.

Artikel 37

Om säljaren har avlämnat varan före den avtalade tiden för avlämnande, får han intill denna tidpunkt avlämna delar som fattas, fylla ut brister i varans mängd, avlämna en vara för att ersätta en felaktig eller avhjälpa fel i den avlämnade varan, under förutsättning att utövandet av denna rätt inte förorsakar köparen oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.

Artikel 38
      1) Köparen skall undersöka varan eller låta undersöka den så snart det med hänsyn till omständigheterna är möjligt.
      2) Om avtalet förutsätter att varan skall transporteras, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till bestämmelseorten.
      3) Om varan omdirigeras under transporten eller sänds vidare av köparen utan att denna har haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid avtalsslutet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdirigering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har anlänt till den nya bestämmelseorten.

Artikel 39
      1) Köparen förlorar rätten att åberopa fel i varan, om han inte inom skälig tid efter det att han märkte eller borde ha märkt felet reklamerar till säljaren och uppger felets art.
      2) I alla händelser förlorar köparen rätten att åberopa fel i varan om han inte reklamerar till säljaren om felet senast inom två år från den tidpunkt då varan faktiskt överlämnades till köparen, såvida inte denna tidsfrist är oförenlig med en avtalad garantitid.

Artikel 40

Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i artiklarna 38 och 39, om felet hänför sig till omständigheter som han kände till eller inte kunde ha varit omedveten om och som han inte har upplyst köparen om.

Artikel 41

Säljaren skall avlämna en vara som inte belastas av någon rätt för eller något krav från tredje man, såvida inte köparen har samtyckt till att ta emot varan belastad av en sådan rätt eller ett sådant krav. Om emellertid rätten eller kravet grundas på något industriellt rättsskydd eller annan immaterialrätt, regleras säljarens skyldigheter av artikel 42.

Artikel 42
      1) Säljaren skall avlämna en vara som inte belastas av någon rätt för eller något krav från tredje man, som grundas på något industriellt rättsskydd eller någon annan immaterialrätt som säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet, under förutsättning att rätten eller kravet grundas på något industriellt rättsskydd eller någon annan immaterialrätt
      a) enligt lagen i den stat där varan skall säljas vidare eller användas på annat sätt, om parterna vid avtalsslutet förutsåg att varan skulle säljas vidare eller användas i den staten; eller
      b) i övriga fall enligt lagen i den stat där köparen har sitt affärsställe.
      2) Säljarens skyldigheter enligt föregående stycke omfattar inte fall då
      a) köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om rätten eller kravet; eller
      b) rätten eller kravet är en följd av att säljaren har följt tekniska ritningar, modeller, former eller andra sådana specifikationer som köparen har tillhandahållit.

Artikel 43
      1) Köparen förlorar rätten att åberopa bestämmelserna i artikel 41 eller 42, om han inte reklamerar till säljaren med angivande av arten av rätten eller kravet inom skälig tid efter det han har blivit eller borde ha blivit medveten om rätten eller kravet.
      2) Säljaren får inte åberopa bestämmelserna i föregående stycke om han kände till tredje mans rätt eller krav och dess art.

Artikel 44

Utan hinder av artikel 39 första stycket och artikel 43 första stycket får köparen göra prisavdrag enligt artikel 50 eller kräva skadestånd med undantag av skadestånd för förlorad vinst, om han har en skälig ursäkt för sin underlåtenhet att reklamera på föreskrivet sätt.

Avdelning III

Påföljder vid säljarens avtalsbrott

Artikel 45
      1) Om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention, får köparen
      a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 46-52;
      b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.
      2) Köparen förlorar inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd när han utövar rätten att göra gällande någon annan påföljd.
      3) Säljaren kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skiljedomstol då köparen gör gällande en påföljd av avtalsbrottet.

Artikel 46
      1) Köparen får kräva att säljaren fullgör sina skyldigheter, om han inte har gjort gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.
      2) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva omleverans endast om felet utgör ett väsentligt avtalsbrott och krav på omleverans framställs antingen i samband med reklamation enligt artikel 39 eller inom skälig tid därefter.
      3) Om varan inte överensstämmer med avtalet, kan köparen kräva att säljaren avhjälper felet genom reparation, såvida inte detta är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Krav på reparation måste framställas antingen i samband med reklamation enligt artikel 39 eller inom skälig tid därefter.

Artikel 47
      1) Köparen får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken säljaren skall fullgöra sina skyldigheter.
      2) Om inte köparen har mottagit något meddelande från säljaren om att denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden, får köparen inte under denna tid göra gällande någon påföljd av avtalsbrottet. Köparen förlorar emellertid inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

Artikel 48
      1) Om inte annat följer av artikel 49, får säljaren även efter tidpunkten för avlämnandet på egen bekostnad avhjälpa sin underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter, om han kan göra detta utan oskäligt dröjsmål och utan att förorsaka köparen oskälig olägenhet eller osäkerhet beträffande ersättning från säljaren för utlägg som köparen har haft. Köparen behåller dock den rätt han kan ha att kräva skadestånd enligt denna konvention.
      2) Om säljaren uppmanar köparen att meddela huruvida han kommer att godta fullgörelse och köparen inte svarar inom skälig tid, får säljaren fullgöra inom den tid som har angetts i hans uppmaning. Köparen får inte under denna tid göra gällande en påföljd som är oförenlig med säljarens fullgörelse.
      3) Ett meddelande från säljaren till köparen om att han kommer att fullgöra inom en angiven tid skall anses innehålla en uppmaning enligt föregående stycke till köparen om att denne skall meddela sitt beslut.
      4) En uppmaning eller ett meddelande från säljaren enligt andra eller tredje stycket får verkan endast om uppmaningen eller meddelandet mottas av köparen.

Artikel 49
      1) Köparen får häva köpet:
      a) om säljaren underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott; eller
      b) i händelse avlämnande inte har skett, om säljaren inte avlämnar varan inom den tilläggstid som har utsatts av köparen enligt artikel 47 första stycket, eller om han förklarar att han inte kommer att avlämna varan inom denna tilläggstid.
      2) När säljaren har avlämnat varan förlorar köparen dock rätten att häva köpet, om han inte gör det
      a) vid försenat avlämnande, inom skälig tid efter det att han har fått veta att avlämnande har skett;
      b) vid annat avtalsbrott än försenat avlämnande, inom skälig tid
      i) efter det han fick eller borde ha fått kännedom om avtalsbrottet

ii) efter utgången av en tilläggstid som köparen har satt ut enligt artikel 47 första stycket eller efter det att säljaren har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan tilläggstid; eller

iii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har angett enligt artikel 48 andra stycket eller efter det att köparen har förklarat att han inte kommer att godta fullgörelse.

Artikel 50

Om varan inte överensstämmer med avtalet och oavsett om priset redan har betalts eller inte, får köparen göra prisavdrag enligt förhållandet mellan den faktiskt avlämnade varans värde vid tiden för avlämnandet och det värde som en avtalsenlig vara skulle ha haft vid denna tidunkt. Om säljaren emellertid avhjälper sin underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 37 eller artikel 48 eller om köparen avvisar säljarens fullgörelse i enlighet med dessa artiklar, får köparen inte göra prisavdrag.

Artikel 51
      1) Om säljaren avlämnar endast en del av varan eller om endast en del av den avlämnade varan är avtalsenlig, skall artiklarna 46-50 tillämpas på den del som saknas eller som inte är avtalsenlig.
      2) Köparen får häva köpet i dess helhet endast om underlåtenheten att avlämna varan i dess helhet eller i avtalsenligt skick utgör ett väsentligt avtalsbrott.

Artikel 52
      1) Om säljaren avlämnar varan före den fastställda tidpunkten får köparen motta leverans av varan eller avvisa den.
      2) Om säljaren avlämnar en större mängd än vad som har avtalats, får köparen motta leverans av den överskjutande mängden eller avvisa den.
Mottar köparen leverans av hela den överskjutande mängden eller en del av den, skall han betala för denna enligt det prisberäkningssätt som gäller för avtalet.

Kapitel III

Köparens skyldigheter

Artikel 53

Köparen skall betala för varan och motta leverans av den såsom avtalet och denna konvention förutsätter.

Avdelning I

Betalningen för varan

Artikel 54

Köparens skyldighet att betala för varan omfattar även skyldighet att vidta sådana åtgärder och att uppfylla sådana föreskrifter för att betalning skall kunna ske som kan krävas enligt avtalet eller lagar och bestämmelser.

Artikel 55

Då ett giltigt avtal har slutits utan att det uttryckligen eller underförstått fastställer priset eller ger anvisningar om hur det skall bestämmas, anses parterna, om inte annat framgår av omständigheterna, underförstått ha hänvisat till det pris som allmänt tillämpas vid tiden för avtalsslutet för varor av samma slag som säljs under jämförliga förhållanden inom ifrågavarande bransch.

Artikel 56

Om priset fastställs efter varans vikt, skall det i tveksamma fall bestämmas efter nettovikten.

Artikel 57
      1) Om köparen inte skall fullgöra betalningen på någon annan bestämd plats, skall han betala tillsäljaren
      a) där säljaren har sitt affärsställe; eller
      b) om betalning skall ske mot överlämnande av varan eller dokument, där överlämnandet sker.
      2) Säljaren skall bära den ökning av kostnaderna för betalningen som förorsakas av att hans affärsställe har flyttats efter avtalsslutet.

Artikel 58
      1) Om köparen inte skall betala priset vid någon annan bestämd tidpunkt, skall han betala då säljaren ställer antingen varan eller de dokument till vilka förfoganderätten över varan är knuten till köparens förfogande i enlighet med avtalet och denna konvention. Säljaren får göra en sådan betalning till villkor för att varan eller dokumenten skall överlämnas.
      2) Om avtalet förutsätter att varan skall transporteras, får säljaren sända den på villkor att varan eller dokument till vilka förfoganderätten över varan är knuten inte skall överlämnas till köparen annat än mot betalning.
      3) Köparen är inte skyldig att betala innan han har haft tillfälle att undersöka varan, såvida inte det förfaringssätt för avlämnande eller betalning som parterna ha kommit överens om är oförenligt med att han får ett sådant tillfälle till undersökning.

Artikel 59

Köparen skall fullgöra betalningen vid den avtalade tiden eller vid den tid som följer av avtalet och denna konvention utan anmodan eller uppfyllelse av andra formaliteter från säljarens sida.

Avdelning II

Mottagandet av leveransen

Artikel 60

Köparens skyldighet att motta leverans av varan består
      a) i att vidta alla åtgärder som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna avlämna varan; och
      b) i att överta varan.

Avdelning III

Påföljder vid köparens avtalsbrott

Artikel 61
      1) om köparen underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention får säljaren:
      a) utöva de rättigheter som anges i artiklarna 62-65;
      b) kräva skadestånd enligt artiklarna 74-77.
      2) Säljaren förlorar inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd när ha utövar rätten att göra gällande någon annan påföljd.
      3) Köparen kan inte beviljas anstånd av en domstol eller skiljedomstol då säljaren gör gällande en påföljd av avtalsbrottet.

Artikel 62

Säljaren får kräva att köparen betalar priset, mottar leverans av varan eller fullgör sina andra skyldigheter, om inte säljaren har gjort gällande en påföljd som är oförenlig med ett sådant krav.

Artikel 63
      1) Säljaren får sätta ut en skälig tilläggstid inom vilken köparen skall fullgöra sina skyldigheter.
      2) Om inte säljaren har mottagit något meddelande från köparen om att denne inte kommer att fullgöra avtalet inom den sålunda utsatta tiden, får säljaren inte under denna tid göra gällande någon påföljd av avtalsbrottet. Säljaren förlorar emellertid inte den rätt han kan ha att kräva skadestånd på grund av dröjsmål med fullgörelsen.

Artikel 64
      1) Säljaren får häva köpet:
      a) om köparen underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller denna konvention och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott; eller
      b) om köparen inte fullgör sin skyldighet att betala eller motta leverans av varan inom en tilläggstid som har utsatts av säljaren enligt artikel 63 första stycket eller förklarar att han inte kommer att fullgöra skyldigheten inom denna tilläggstid.
      2) När köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet förlorar säljaren dock rätten att häva köpet, om han inte gör det
      a) vid försenad fullgörelse av köparen, innan säljaren har fått veta att fullgörelse har skett; eller
      b) vid annat avtalsbrott än försenad fullgörelse av köparen, inom skälig tid
      i) efter det att säljaren fick eller borde ha fått kännedom om avtalsbrottet; eller

ii) efter utgången av en tilläggstid som säljaren har satt ut enligt artikel 63 första stycket eller efter det att köparen har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina skyldigheter inom en sådan tilläggstid.

Artikel 65
      1) Om köparen enligt avtalet skall lämna specifikation rörande form, mått eller andra egenskaper hos varan men undelåter att göra en sådan specifikation antingen inom den avtalade tiden eller inom skälig tid efter det att han har tagit emot en begäran från säljaren, får säljaren, utan att förlora andra rättigheter han kan ha, själv göra specifikationen i överensstämmelse med köparens behov såvitt de är kända för honom.
      2) Om säljaren själv gör specifikationen, skall han underrätta köparen om detaljerna i den och sätta ut en skälig tid inom vilken köparen får göra en annan specifikation. Om köparen, efter att ha tagit emot en sådan underrättelse, inte gör specifikationen inom den sålunda utsatta tiden, är den specifikation som säljaren har gjort bindande.

Kapitel IV

Riskens övergång

Artikel 66

Förlust av eller skada på varan efter det att risken har gått över på köparen befriar inte denne från hans skyldighet att betala, om inte förlusten eller skadan beror på en åtgärd eller underlåtenhet av säljaren.

Artikel 67
      1) Om köpeavtalet förutsätter att varan skall transporteras och säljaren inte skall avlämna den på en bestämd plats, går risken över på köparen när varan överlämnas till den förste transportören för transport till köparen i enlighet med köpeavtalet. Om säljaren skall överlämna varan till en transportör på en bestämd plats, går risken inte över på köparen förrän varan överlämnas till transportören på denna plats. Den omständigheten att säljaren har rätt att hålla inne de dokument till vilka förfoganderätten över varan är knuten påverkar inte riskens övergång.
      2) Risken går dock inte över på köparen förrän varan klart har hänförts till avtalet genom märkning av varan, genom transportdokument, genom meddelande till köparen eller på något annat sätt.

Artikel 68

Risken för en vara som säljs medan den befinner sig under transport går över på köparen vid avtalsslutet. Om omständigheterna tyder på det, skall emellertid köparen anses ha övertagit risken från den tidpunkt då varan övelämnades till den transportör som har utfärdat de dokument som ligger till grund för transportavtalet. Om säljaren vid avtalsslutet visste eller borde ha vetat att varan hade gått förlorad eller skadats och inte har meddelat köparen detta, bär säljaren risken för förlusten eller skadan.

Artikel 69
      1) I de fall som inte omfattas av artiklarna 67 och 68 går risken över på köparen då han övertar varan eller, om han inte gör detta i tid, från den tidpunkt då varan har ställts till hans förfogande och han begår avtalsbrott genom att inte motta leveransen.
      2) Om köparen är skyldig att överta varan på någon annan plats än säljarens affärsställe, går risken emellertid över då tiden för avlämnandet är inne och köparen vet att varan har ställts till hans förfogande på denna plats.
      3) Om köpeavtalet gäller en vara som ännu inte är bestämd, anses varan inte stå till köparens förfogande förrän den klart har hänförts till avtalet.

Artikel 70

Om säljaren har begått ett väsentligt avtalsbrott, begränsar inte artiklarna 67, 68 och 69 de påföljder som köparen kan göra gällande på grund av avtalsbrottet.

Kapitel V

Gemensamma bestämmelser om säljarens och köparens skyldigheter

Avdelning I

Befarat avtalsbrott och successiv leverans

Artikel 71
      1) En part får inställa fullgörelsen av sina skyldigheter om det efter avtalsslutet visar sig att den andra parten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina skyldigheter till följd av
      a) en allvarlig brist i hans fullgörelseförmåga eller i hans kreditvärdighet; eller
      b) hans sätt att förbereda fullgörelsen eller fullgöra avtalet.
      2) Om säljaren redan har avsänt varan när de förhållanden som anges i föregående stycke visar sig, får han förhindra att varan överlämnas till köparen, även om denne innehar ett dokument som ger honom rätt att erhålla varan. Detta stycke gäller endast de rättigheter till varan som kommer i fråga i förhållandet mellan köparen och säljaren.
      3) En part som inställer sin fullgörelse, antingen innan varan har avsänts eller därefter, skall omedelbart underrätta den andra parten om detta och fortsätta med sin med fullgörelse, om den andra parten ställer en tillräcklig säkerhet för sin fullgörelse.

Artikel 72
      1) Står det före tidpunkten för fullgörelsen klart att den ena av parterna kommer att begå ett väsentligt avtalsbrott, får den andra parten häva avtalet.
      2) Om tiden tillåter, skall den part som har för avsikt att häva avtalet på det sätt som är skäligt underrätta den andra parten om sin avsikt för att bereda denne möjlighet att ställa en godtagbar säkerhet för sin fullgörelse.
      3) Bestämmelserna i föregående stycke skall inte tillämpas, om den andra parten har förklarat att han inte kommer att fullgöra sina förpliktelser.

Artikel 73
      1) Om varan enligt avtalet skall avlämnas genom delleveranser och den ena parten underlåter att fullgöra någon av sina skyldigheter som avser en delleverans och detta utgör ett väsentligt avtalsbrott beträffande denna delleverans, får den andra parten häva avtalet beträffande delleveransen.
      2) Om den ena partens underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter avseende en delleverans ger den andra parten god grund att anta att ett väsentligt avtalsbrott kommer att inträffa beträffande framtida delleveranser, får denna part häva avtalet beträffande framtida delleveranser, under förutsättning att han gör det inom skälig tid.
      3) En köpare som häver avtalet beträffande en delleverans får samtidigt häva beträffande delleveranser som redan har avlämnats eller framtida leveranser, om delleveranserna på grund av sitt inbördes samband inte skulle kunna användas för det ändamål parterna räknade med vid avtalsslutet.

Avdelning II

Skadestånd

Artikel 74

Skadestånd för avtalsbrott av den ena parten skall utgå med ett belopp som motsvarar den förlust, inberäknat förlorad vinst, som den andra parten har lidit till följd av avtalsbrottet. Skadeståndet får inte överstiga den förlust som den skadeståndsskyldige vid avtalsslutet förutsåg eller borde ha förutsett såsom en, med hänsyn till de omständigheter som han då kände till eller borde ha känt till, möjlig följd av avtalsbrottet.

Artikel 75

Om köpet hävs och om köparen har gjort ett täckningsköp eller säljaren har sålt varan på nytt och detta har gjorts på ett skäligt sätt och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, har den part som kräver skadestånd rätt till skillnaden mellan det avtalade priset och priset vid täckningsköpet eller kompensationsförsäljningen liksom ytterligare skadestånd enligt artikel 74.

Artikel 76
      1) Om köpet hävs och det finns ett gängse pris på varan, har den part som kräver skadestånd och som inte har gjort ett täckningsköp eller en kompensationsförsäljning enligt artikel 75, rätt till skillnaden mellan det avtalade priset och gängse pris vid den tidpunkt då köpet hävdes liksom ytterligare skadestånd enligt artikel 74. Om den part som kräver skadestånd har hävt köpet efter det att han övertog varan, skall dock gängse pris vid tiden för övertagandet tillämpas i stället för gängse pris då köpet hävdes.
      2) Vid tillämpning av föregående stycke skall med gängse pris förstås det pris som gäller på den ort där varan borde ha avlämnats eller om det inte finns något gängse pris på denna ort, priset på en annan skäligen jämförbar ort med beaktande av skillnader i transportkostnaderna för varan.

Artikel 77

En part som åberopar ett avtalsbrott skall vidta sådana åtgärder som efter omständigheterna är skäliga för att begränsa den förlust, inberäknat förlorad vinst, som följer av avtalsbrottet. Om han inte vidtar sådana åtgärder, kan den skadeståndsskyldiga parten kräva att skadeståndet sätts ned med ett belopp som motsvarar den del av förlusten som borde ha undvikits.

Avdelning III

Ränta

Artikel 78

Om en part inte betalar priset eller något annat förfallet belopp, har den andra parten rätt till ränta på beloppet utan att det inverkar på hans rätt till skadestånd enligt artikel 74.

Avdelning IV

Befrielsegrunder

Artikel 79
      1) En part är inte ansvarig för underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter, om han visar att underlåtenheten berodde på ett hinder utanför hans kontroll och att han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret vid avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder.
      2) Om partens underlåtenhet att fullgöra skyldigheten beror på ett avtalsbrott av tredje man som han har givit i uppdrag att fullgöra hela avtalet eller en del av det, är parten befriad från ansvar endast om
      a) han är befriad enligt föregående stycke; och
      b) den till vilken han har gett uppdraget även skulle vara befriad från ansvar om bestämmelserna i nämnda stycke tillämpades på honom.
      3) Befrielse från ansvar enligt denna artikel gäller för den tid under vilken hindret består.
      4) Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet skall underrätta den andra parten om hindret och dess inverkan på hans möjligheter att fullgöra skyldigheten. Om den andra parten inte har fått underrättelse inom skälig tid efter det att den part som underlåter att fullgöra skyldigheten fick eller borde ha fått kännedom om hindret, är den sistnämnda parten skyldig att ersätta den skada som är en följd av att den andra parten inte har fått underrättelsen i tid.
      5) Denna artikel hindrar inte parterna att utöva någon annan rätt än rätten att kräva skdestånd enligt denna konvention.

Artikel 80

En part får inte åberopa att den andra parten har underlåtit att fullgöra någon av sina skyldigheter i den mån detta beror på en handling eller underlåtenhet av honom själv.

Avdelning V

Verkningarna av hävning

Artikel 81
      1) Hävning av köpet befriar båda parter från deras skyldigheter enligt avtalet med undantag för eventuell skadeståndsskyldighet. Hävning påverkar inte bestämmelser i avtalet om lösning av tvister eller andra avtalbestämmelser som gäller parternas rättigheter och skyldigheter till följd av att köpet hävs.
      2) En part som helt eller delvis har fullgjort köpet får kräva att den andra parten lämnar tillbaka det som den förstnämnda parten har tillhandahållit eller betalt enligt avtalet. Om båda parterna är skyldiga att lämna tillbaka något, skall de göra detta samtidigt.

Artikel 82
      1) Köparen förlorar rätten att häva köpet eller kräva att säljaren företar omleverans, om det är omöjligt för köparen att lämna tillbaka varan i väsentligen samma skick i vilket han tog emot den.
      2) Föregående stycke skall inte tillämpas
      a) om omöjligheten att lämna tillbaka varan eller att lämna tillbaka den i väsentligen samma skick i vilket köparen tog emot den inte beror på en handling eller underlåtenhet av honom själv;
      b) om varan eller en del av den har förstörts eller försämrats till följd av en undersökning enligt artikel 38; eller
      c) om varan eller en del av den har sålts i normal handel eller förbrukats eller förändrats av köparen under normal användning innan han märkte eller borde ha märkt felet.

Artikel 83

En köpare som enligt artikel 82 har förlorat rätten att häva köpet eller kräva att säljaren företar omleverans behåller rätten att göra gällande alla andra påföljder enligt avtalet och denna konvention.

Artikel 84
      1) Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han också betala ränta på beloppet från den dag då han fick betalt.
      2) Köparen skall ersätta säljaren för all den nytta som han har haft av varan eller en del av den,
      a) om han skall lämna tillbaka varan eller en del av den; eller
      b) om det är omöjligt för honom att lämna tillbaka hela varan eller en del av den, eller att lämna tillbaka hela varan eller en del av den väsentligen i det skick i vilket han tog emot den, men han trots detta har hävt köpet eller krävt att säljaren skall företa omleverans.

Avdelning VI

Vård av varan

Artikel 85

Om köparen är i dröjsmål med att motta leverans av varan eller om han, ifall betalning och avlämnande skall ske samtidigt, inte fullgör sin betalningsskyldighet, och säljaren antingen har varan i sin besittning eller kan förfoga över den på annat sätt, skall säljaren vidta med hänsyn till omständigheterna skäliga åtgärder för att ta vård om varan.
Han har rätt att hålla inne varan till dess att köparen har ersatt honom för skäliga kostnader.

Artikel 86
      1) Om köparen har tagit emot varan och har för avsikt att utöva någon rätt enligt avtalet eller denna konvention att avvisa den, skall han vidta med hänsyn till omständigheterna skäliga åtgärder för att ta vård om varan. Han har rätt att hålla inne varan till dess att säljaren har ersatt honom för skäliga kostnader.
      2) Om en vara som har sänts till köparen har ställts till dennes förfogande på bestämmelseorten och han utövar rätten att avvisa den, skall han ta hand om varan för säljarens räkning, under förutsättning att detta kan ske utan att varan betalas och utan oskälig olägenhet eller oskälig kostnad. Denna bestämmelse är inte tillämplig om säljaren eller någon som har rätt att ta hand om varan för säljarens räkning finns på bestämmelseorten. Om köparen tar hand om varan enligt detta stycke, tillämpas föregående stycke på hans rättigheter och skyldigheter.

Artikel 87

En part som skall vidta åtgärder för att ta vård om varan får lägga upp den i någon annans lager på den andra partens bekostnad, under förutsättning att kostnaden för detta inte är oskälig.

Artikel 88
      1) En part som skall ta vård om varan enligt artikel 85 eller 86, får sälja den på lämpligt sätt, om den andra parten har dröjt oskäligt länge med att ta hand om varan eller med att återta varan eller med att betala för varan eller för vårdkostnaderna, under förutsättning att den andra parten i skälig tid har underrättats om avsikten att sälja varan.
      2) Om varan är utsatt för snabb försämring eller om vården av den skulle medföra oskäliga kostnader, skall en part som skall ta vård om varan enligt artikel 85 eller 86 vidta skäliga åtgärder för att sälja den. I den mån det är möjligt skall han underrätta den andra parten om sin avsikt att sälja varan.
      3) En part som säljer varan har rätt att av intäkterna från försäljningen hålla inne ett belopp som täcker skäliga utgifter för vården av varan och försäljningen. Han är skyldig att utge överskottet till den andra parten.

Del IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 89

Förenta nationernas generalsekreterare utses härmed till depositarie för denna konvention.

Artikel 90

Denna konvention gäller inte framför en internationell överenskommelse som redan har ingåtts eller kan komma att ingås och som innehåller bestämmelser rörande frågor som regleras i denna konvention, under förutsättning att parterna har sina affärsställen i stater som är parter i en sådan överenskommelse.

Artikel 91
      1) Denna konvention är öppen för undertecknande vid det avslutande mötet i Förenta nationernas konferens angående avtal om internationella köp av varor och skall förbli öppen för undertecknande av samtliga stater i Förenta nationernas högkvarter i New York fram till den 30 september 1981.
      2) Denna konvention skall ratificeras, godtas eller godkännas av de stater som har undertecknat den.
      3) Denna konvention är öppen för anslutning av samtliga stater som inte har undertecknat den från den dag den är öppen för undertecknande.
      4) Instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 92
      1) En fördragsslutande stat kan vid undertecknande, ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall vara bunden av del II eller III av denna konvention.
      2) En fördragsslutande stat som avger en förklaring enligt föregående stycke beträffande del II eller III av denna konvention skall inte anses som en fördragsslutande stat enligt artikel 1 första stycket i denna konvention vad gäller frågor som regleras i den del på vilken deklarationen är tillämplig.

Artikel 93
      1) En fördragsslutande stat som har två eller flera områden i vilka enligt dess konstitution olika rättssystem gäller i frågor som behandlas i denna konvention kan vid undertecknande, ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att denna konvention skall omfatta alla dess områden eller endast ett eller flera av dem och kan ändra sin förklaring genom att avge en ny förklaring vid vilken tidpunkt som helst.
      2) Depositarien skall underrättas om dessa förklaringar som uttryckligen skall ange de områden vilka konventionen omfattar.
      3) Om konventionen enligt en förklaring enligt denna artikel omfattar ett eller flera men inte samtliga områden som tillhör en fördragsslutande stat och om en parts affärsställe är beläget i den staten, skall vid tillämpning av konventionen detta affärsställe inte anses vara beläget i en fördragsslutande stat, såvida det inte är beläget inom ett område vilket konventionen omfattar.
      4) Om en fördragsslutande stat inte avger någon förklaring enligt första stycket i denna artikel, skall konventionen omfatta den statens samtliga områden.

Artikel 94
      1) Två eller flera fördragsslutande stater med samma eller nära överensstämmande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention kan när som helst förklara att konventionen inte skall tillämpas på köpeavtal eller ingåendet av sådana avtal då parterna har sina affärsställen i dessa stater. Sådana förklaringar kan avges gemensamt eller genom separata ömsesidiga förklaringar.
      2) En fördragsslutande stat som har samma eller nära överensstämmande rättsregler i frågor som regleras i denna konvention som en eller flera icke fördragsslutande stater kan när som helst förklara att konventionen inte skall tillämpas på köpeavtal eller ingåendet av sådana avtal då parterna har sina affärsställen i dessa stater.
      3) Om en stat som är föremål för förklaring enligt föregående stycke senare blir en fördragsslutande stat, skall förklaringen gälla som förklaring enligt första stycket från dagen då konventionen träder i kraft i förhållande till den nya fördragsslutande staten under förutsättning att den nya fördragsslutande staten ansluter sig till en sådan förklaring eller avger en separat förklaring av samma innebörd.

Artikel 95

En stat kan vid deponering av sitt instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning förklara att den inte skall vara bunden av artikel 1 första stycket punkt b i denna konvention.

Artikel 96

En fördragsslutande stat vars lagstiftning förutsätter att köpeavtal ingås eller bekräftas skriftligen kan när som helst avge en förklaring i enlighet med artikel 12, att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II av denna konvention som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annat än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annat än skriftlig form inte skall tillämpas då någon part har sitt affärsställe i denna stat.

Artikel 97
      1) Förklaringar som vid undertecknandet har avgetts enligt denna konvention skall bekräftas vid ratificering, godtagande eller godkännande.
      2) Förklaringar och bekräftelser av förklaringar skall ske i skriftlig form och depositarien skall erhålla formell underrättelse om dem.
      3) En förklaring träder i kraft samtidigt som denna konvention träder i kraft i förhållande till den berörda staten. En förklaring enligt vilken depositarien erhåller en formell underrättelse efter ikraftträdandet träder dock i kraft första dagen i månaden efter det att sex månader förflutit sedan depositarien mottog förklaringen. Separata ömsesidiga förklaringar enligt artikel 94 träder i kraft första dagen i månaden efter det att sex månader förflutit sedan depositarien tog emot den sista förklaringen.
      4) En stat som avger en förklaring enligt denna konvention kan när som helst återta den genom en formell skriftlig underrättelse till depositarien. Återtagandet skall träda i kraft första dagen i månaden efter det att sex månader förflutit sedan depositarien tog emot underrättelsen.
      5) Återtagandet av en förklaring enligt artikel 94 upphäver, från den dag då återtagandet träder i kraft, varje annan ömsesidig förklaring som har avgivits av en stat enligt denna artikel.

Artikel 98

Inga reservationer får göras utöver dem som uttryckligen tillåts i denna konvention.

Artikel 99
      1) Denna konvention träder i kraft, om inte annat följer av bestämmelserna i sjätte stycket i denna artikel, första dagen i månaden efter det att tolv månader förflutit sedan deponeringen av det tionde instrumentet rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, däri inbegripet instrument med förklaring enligt artikel 92.
      2) Då en stat ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deponering av det tionde instrumentet rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning, träder denna konvention, med undantag av en utesluten del, i kraft i förhållande till den ifrågavarande staten första dagen i månaden efter det att tolv månader förflutit sedan deponeringen av statens instrument rörande ratifikation, godtagande, godkännande eller anslutning. Detta gäller dock bara om inte annat följer av sjätte stycket i denna artikel.
      3) En stat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och som är part i den ena eller envar av konventionen beträffande enhetlig lag om ingående av avtal om internationella köp av lösa saker undertecknad i Haag den 1 juli 1964 (1964 års Haagkonvention om ingående av avtal) och konventionen beträffande enhetlig lag om internationella köp av lösa saker undertecknad i Haag den 1 juli 1964 (1964 års Haagkonvention om köp) skall samtidigt, allt efter omständigheterna, säga upp den ena eller envar av 1964 års Haagkonvention om köp och 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal genom underrättelse härom till Nederländernas regering.
      4) En stat som är part i 1964 års Haagkonvention om köp och som ratificerar, godtag, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och förklarar eller har förklarat enligt artikel 92 att den inte skall vara bunden av del II i denna konvention skall vid ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning säga upp 1964 års Haag-konvention om köp genom underrättelse om detta till Nederländernas regering.
      5) En stat som är part i 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal och som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention och förklarar eller har förklarat enligt artikel 92 att den inte skall vara bunden av del III i denna konvention skall vid ratificering, godtagande, godkännande eller anslutning säga upp 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal genom underrättelse om detta till Nederländernas regering.
      6) Vid tillämpning av denna artikel skall ratificering, godtagande, godkännande och anslutning, som avser denna konvention och som görs av stater som är parter i 1964 års Haagkonvention om ingående av avtal eller i 1964 års Haagkonvention om köp, inte träda i kraft förrän de uppsägningar som kan krävas från dessa staters sida beträffande de båda sist nämnda konventionerna har trätt i kraft. Depositarien för denna konvention skall samråda med Nederländernas regering i dess egenskap av depositarie för 1964 års konventioner för att säkerställa en nödvändig samordning i detta avseende.

Artikel 100
      1) Denna konvention skall tillämpas på ingående av avtal endast då förslag om att sluta ett avtal görs på eller efter den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till de fördragsslutande stater som avses i artikel 1 första stycket punkt a eller den fördragsslutande stat som avses i artikel 1 första stycket punkt b.
      2) Denna konvention skall endast tillämpas på avtal som ingås samma dag eller efter den dag då konventionen träder i kraft i förhållande till de fördragsslutande stater som avses i artikel 1 första stycket punkt a eller den fördragsslutande stat som avses i artikel 1 första stycket punkt b.

Artikel 101
      1) En fördragsslutande stat kan säga upp denna konvention eller del II eller III av konventionen genom en formell skriftlig underrättelse till depositarien.
      2) Uppsägningen träder i kraft första dagen i månaden efter det att tolv månader förflutit sedan depositarien tog emot underrättelsen. Då en längre tid för ikraftträdandet av uppsägningen anges i underrättelsen, träder uppsägningen i kraft efter det att en sådan längre period förflutit sedan depositarien tog emot underrättelsen.

Undertecknad i Wien den 11 april 1980 i ett originalexemplar vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter har samma giltighet.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud, som vederbörligen befullmäktigats därtill av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.