SFS 1987:822

870822.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

:

g

SFS 1987:822

internationella köp;

från trycket

den 21 juli 1987

Utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § Artiklarna 1 -13 och 25-88 i För enta nationernas konvention den 11

april 1980 angående avtal om internationella köp av varor skall i origi­

naltexternas lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna skall ha
samma giltighet.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans

med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag. Texterna
på övri ga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, skall

kungöras på det sätt som regeringen bestämmer.

2 § Lagen tillämpas inte i fall då både säljaren och köparen har sina
affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en part
har m er än ett affärsställe, skall det ställe beaktas till vilket avtalet och
dess fullgörande har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något
affärsställe, skall avseende fastas vid hans hemvist.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

i'

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

STEN WICKBOM
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:128, LU 31. rskr. 266.

1943

¬

background image

SFS 1987:822

United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods

The States Parties to this Convention

Bearing in mind the broad objectives in the

resolutions adopted by the sixth special ses­

sion of the General Assembly of the United

Nations on the establishment of a New Inter­

national Economic Order,

Considering that the development of inter­

national trade on the basis of equality and

mutual benefit is an important element in pro­

moting friendly relations among States,

Being of the opinion that the adoption of

uniform rules which govern contracts for the

international sale of good s and take into ac­

count the different social, economic and legal

systems would c ontribute to the removal of

legal barriers in int ernational trade and pro­

mote the development of international trade,

Have agreed as follows;

PARTI

SPHERE OF APPLICATION AND

GENERAL PROVISIONS

Chapter I

Sphere of Application

Article I

(1) This Convention applies to contracts of

sale of goods between parties whose places

of business are in different States:

(a) when t he States are Contracting States;

or

(b) when the rules of private international

law lead to the application of the law of a

Contracting State.

(2) The fact that the parties have their

places of business in different States is to be

disregarded whenever this fact does not ap­

pear either from the contract or from any

dealings between, or from information dis-

Convention des Nations Unies sur les con-
trats de vente internationale de marchan-

dises

Les Etats parties å la présente Convention

Ayant présents å V esprit les objectifs géné-

raux inscrits dans les résolutions relatives ä

rinstauration d'un nouvel ordre économique

international que I'Assemblde générale a

adoptées ä sa sixiéme session extraordinaire,

Considérant que le développement du

commerce international sur la base de Péga-

lité et des avantages mutuels est un élément

important dans la promotion de relations ami-

cales entre les Etats,

Estimant que 1'adoption de régles uni-

formes applicables aux contrats de vente in­

ternationale de marchandises et compatibles

avec les différents systémes sociaux, écono-

miques et juridiques contribuera ä Télimina-

tion des obstacles juridiques aux échanges

internationaux et favorisera le développe­

ment du commerce international,

Sont convenus de ce qui suit;

PREMIERE PARTIE

CHAMP D'APPLICATION ET

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Champ d'application

Article premier

1) La présente Convention s'applique aux

contrats de vente de marchandises entre des

parties ayant leur établissement dans des

Etats différents;

a) lorsque ces Etats sont des Etats contrac-

tants; ou

b) lorsque les régles du droit international

privé ménent ä I'application de la loi d'un

Etat contractant.

2) n n'est pas tenu compte du fait que les

parties ont leur établissement dans des Etats

différents lorsque ce fait ne ressort ni du con-

trat. ni de transactions antérieures entre les

parties, ni de renseignements donnés par

1944

¬

background image

t ,

SFS 1987; 822

(�versättning)

Bilaga

-ii-

Förenta nationernas konvention den II

april 1980 angåen de avtal om internatio­
nella köp av varor

De fördragsslutande staterna ,

som beaktar de allmänna målen i de av

Förenta nat ionemas sjätte extra generalför-

såmling antagna resolutionerna om upprät­

tande av en ny internatio nell ekonomisk ord­
ning,

som anser att en utveckling av den interna­

tionella handeln på grundval av jämlikhet och

ömsesidiga fö rdelar är en viktig faktor för

främjande av vänskapliga förbindelser mellan

stater,

som anser att antagandet av enhetliga

regler, vilka gäller för avtal om internationel­

la kö p av varor och beaktar olika sociala,
ekonomiska och rättsliga system, skulle bidra

till att undanröja rättsliga hinder i intern atio­

nell handel och främja dess utveckling;

har kommit överens om följande ;

DEL I
TILL�MPNINGSOMR�&DE OCH ALLM�N­

NA BEST�MMELSER

Kapitel I

Tillämpningsområde

Artikel I

1) Denna konvention är tillämplig på avtal

om köp av varor mellan pa rter, vilkas affärs­

ställen är belägna i skilda stater:

a) när dessa stater är fördragsslutande

stater; eller

b) när internationellt privaträttsliga regler

leder ti ll att lagen i en fördragsslutande stat

skall tillämpas.

2) Den omständigheten att parterna har

sina affärsställen i skilda stater skall inte be­
aktas då denna omständighet inte framgår av

avtalet, tidigare affärsförbindelse mellan par­

terna eller av upplysningar som de har givit

1945

¬

background image

SFS 1987:822

closed by, the parties at any time before or at

the conclusion of the contract.

(3) Neither the nationality of the parties

nor the civil o r commercial character of the

parties or of the contract is to be taken into

consideration in determining the application

of this Convention.

elles å un moment quelconque avant la con­

clusion ou lors de la conclusion du contrat.

3) Ni la nationalité des parties ni le carac-

tére civil ou commercial des parties ou du

contrat ne sont pris en considération pour

Tapplication de la présente Convention.

Article 2

This Convention does not apply to sales:

(a) of goods bought f or personal, family or

household use, unless the seller, at any time

before or at the conclusion of the contract,

neither knew nor ought to have known that

the goods were bought for any such use;

(b) by auction;

(c) on execu tion or otherwise by authority

of law;

(d) of stocks, shares, investment securi­

ties, negotiable instruments or money;

(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;

(f) of electricity.

Article 2

La présente Convention ne régit pas les

ventes:

a) de marchandises achetées pour un usage

personnel, familial ou domestique, ä moins

que le vendeur, ä un moment quelconque

avant la conclusion ou lors de la conclusion

du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé

savoir que ces marchandises étaient achetées

pour un tel usage;

b) aux enchéres;

c) sur saisie ou de quelque autre maniére

par autorité de justice;

d) de valeurs mobiliéres, effets de com­

merce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et

aéronefs;

f) d'electricité.

Artide 3

(1) Contracts for the supply of goods to be

manufactured or produced are to be consid­

ered sales unless the party who orders the

goods undertakes to supply a substantial part

of the materials necessary for such manufac­

ture or production.

(2) This Convention does not apply to con­

tracts in which the preponderant part of the

obligations of the party who furnishes the

goods consists in the supply of labour or oth­
er services.

Article 3

1) Sont réputés ventes les contracts de

fourniture de marchandises ä fabriquer ou å

produire, å moins que la partie qui com-

mande celles-ci n'ait å fournir une part essen-

tielle des éléments matériels nécessaires ä

cette fabrication ou production.

2) La présente Convention ne s'applique

pas aux contrats dans lesquels la part prépon-

dérante de Tobligation de la partie qui foumit

les marchandises consiste en une foumiture

de main-d'cBuvre ou d'autres services.

Artide 4

This Convention governs only the forma­

tion of the contract of sale and the rights and

obligations of the seller and the buyer arising

from such a contract. In particular, except as

otherwise expressly provided in this Conven­

tion, it is not co ncerned with:

Article 4

La présente Convention régit exclusive-

ment la formation du contrat de vente et les

droits et obligations qu'un tel contrat fait

naitre entre le vendeur et I'acheteur. En par-

ticulier, sauf disposition contraire expresse

de la présente Convention, celle-ci ne con-

cerne pas:

1946

¬

background image

SFS 1987; 822

någon tidpunkt före eller vid avtalsslutet.

y

,,

3) Hänsyn skall varken tas till parternas

fiälionalitet eller till deras eller avtalets civila

eller kommersiella karaktär då konventio­
nens tillämplighet skall fastställas.

Artikel 2

Denna konvention skall inte tillämpas på

köp:

a) av en vara för köpar ens personliga bruk

eller för hans familj eller hushåll, såvida inte

säljaren före eller vid avtalsslutet varken

visste eller borde ha vetat att varan köptes

för sådant bruk;

b) på auktion;

c) vid exekutiv försäljning eller annars

tvångsvis på grund av lag;

d) av värdepapper eller pengar;

e) av fart yg, svävare eller luftfartyg;

f) av elektricitet.

Artikel 3

1) Avtal om ti llhandahållande av en vara

som skal l tillverkas eller framställas anses
som köp, såvida inte den part som beställer

varan åtar sig att tillhandahålla en väsentlig

del av det material som behövs för en sådan

tillverkning eller framställning.

2) Denna konvention tillämpas inte på av­

tal där den övervägande delen av den parts

skyldigheter, som skall leverera varan, består

i att tillhandahålla arbete eller andra tjänster.

Artikel 4

Denna konvention reglerar endast ingåen­

de av avt al om köp samt de rättigheter och

skyldigheter för säljaren och köparen som

härrör från ett sådant avtal. Den gäller inte,
om int e annat är uttryckligen föreskrivet i

konventionen:

1947

¬

background image

SFS 1987:822

(a) the validity of th e contract or of any of

its provisions or of any usage;

(b) the effect which the contract may have

on the property in the goods sold.

Article 5

This Convention does not apply to the li­

ability of the seller for death or personal in­

jury caused by the goods to any person.

Article 6

The parties may exclude the application of

this Convention or, subject to article 12,

derogate from or vary the effect of any of its

provisions.

Chapter II

General Provisions

Article 7

(1) In the interpretation of this Convention,

regard is to be had to its in ternational charac­

ter and to the need to promote uniformity in

its application and the observance of good

faith in internati onal trade.

(2) Questions concerning matters governed

by this Convention which are not expressly

settled in it are to be settled in conformity

with the general principles on which it is

based or, in the absence of such principles, in

conformity with the law applicable by virtue

of the rules of private international law.

Article 8

(I) For the purposes of this Convention

statements made by and other conduct of a

party are to be interpreted according to his

intent where the other party knew or could

not have been unaware what that intent was.

(2) If the preceding paragraph is not appli­

cable, statements made by and ot her conduct

of a party are to be interpreted according to

a) la validité du contrat ni celle d'aucune de

ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat pent avoir sur la .^5»

propriété des marchandises vendues.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas

ä la responsabilité du vendeur pour décés ou

lésions corporelles causés ä quiconque par

les marchandises.

Article 6

Les parties peuvent exclure Papplication

de la présente Convention ou, sous réserve

des dispositions de Particle 12, déroger å

Pune quelconque de ses dispositions ou en

modifier les effets.

Chapitre II

Dispositions générales

Article 7

1) Pour Pinterprétation de la présente Con­

vention, il sera tenu com pte de son caractére

international et de la nécessité de promouvoir

Puniformité de son application ainsi que d'as-

surer le respect de la bonne foi dans le com­

merce international.

2) Les questions concernant les matiéres

régies par la présente Convention et qui ne

sont pas expressément tranchées par elle se-

ront réglées selon les principes généraux dont

elle s'inspire ou, ä défaut de ces principes,

conformément ä la loi applicable en vertu des

régies du droit international privé.

Article 8

1) Aux fins de la présente Convention, les

indications et les autres comportements

d'une partie doivent étre interprétés selon

Pintention de celle-ci lorsque Pautre partie

connaissait ou ne pouvait ignorer cette inten ­

tion.

2) Si le paragraphe précédent n'est pas ap­

plicable, les in dications et autres comporte­

ments d'une partie doivent étre interprétés

1948

¬

background image

' i

SFS 1987:822

^

giltigheten av ett avtal eller någon av

'. 'Ijestämmelserna i det eller giltigheten av nå-

goh sedvänja;

'^1

. b) de n verkan som avta let kan ha på ägan-

^ ^

derätten till den sålda varan.

Artikel 5

Denna konvention tillämpas inte på sälja­

rens ansvar för dödsfall eller annan person­

skada som varan förorsakar.

Artikel 6

Parterna kan komma överens om att denna

konvention inte skall tillämpas eller, om inte

annat följer av artikel 12, avvika från eller

ändra verkan av vilken som helst av bestäm­

melserna i den.

Kapitel II

Allmänna bestämmelser

Artikel 7

1) Vid tolkningen av denna konvention

skall häns yn tas till dess internationella ka­

raktär samt till behovet av att främja en en­

hetlig tilläm pning av konventionen och ett

iakttagande av god sed i internationell han­

del.

2) Frågor som regleras i denna konven­

tion, men som inte uttryckligen har lösts i

den, sk all lösas i enlighet med de allmänna

principer som konventionen är grundad på

eller, om sådana principer saknas, enligt den

lag som är tillämplig enligt internationellt pri­

vaträttsliga regler.

Artikel 8

1) Vi d tillämpn ingen av d enna konvention

skall en parts uttalanden och övriga uppträ­

dande tolkas i enlighet med hans avsikt, om

den and ra parten visste eller inte kunde ha

varit omedveten om vilken avsik ten var.

2) Om föregående stycke inte är tilllämp-

ligt, skall en parts uttalanden och övriga upp­
trädande tolkas i enlighet med den uppfatt-

1949

¬

background image

SFS 1987; 822

the understanding that a reasonable person of
the same kind as the other party would have

had in the sa me circumstances.

(3) In determining the intent of a party or

the understanding a reasonable person would

have had, due consideration is to be given to

all relevant circumstances of the case includ­

ing the negotiations, any practices which the

parties have established between themselves,

usages and any subsequent conduct of the
parties.

selon le sens qu'une personne raisonnable de
méme qualité que I'autre partie, placée dans

la méme situation, leur aurait donné.

3) Pour déterminer I'intention d'une partie

ou ce qu'aurait compris une personne raison­

nable, il doit étre tenu compte des circon-

stances pertinentes, notamment des négocia-

tions qui ont pu a voir lieii entre les parties,

des habitudes qui se sont établies entre elles,

des usages et de tout comportement ultérieur

des parties.

Article 9

(1) The parties are bound by any usage to

which they have agreed and by any practices

which they have established between them­

selves.

(2) The parties are considered, unless oth­

erwise agreed, to have impliedly made appli­
cable to their contract or its formation a us­

age of which the parties knew or ought to

have known and which in inter national trade

is widely known to, and regularly observed

by, parties to contracts of the type involved

in the pa rticular trade concerned.

Article 9

1) Les parties sont liées par les usages aux-

quels elles ont consenti et par les habitudes

qui se sont établies entre elles.

2) Sauf convention contraire des parties,

celles-ci sont réputées s'etre tacitement réfé-

rées dans le contrat et pour sa formation å

tout usage dont elles avaient connaissance ou

auraient dO avoir connaissance et qui, dans le

commerce international, est largement connu

et réguliérement observé par les parties å des

contrats de méme type dans la branche com-

merciale considérée.

Article 10

For the purposes of this Convention:

(a) if a party has more than one place of

business, the place of business is that which

has the closest relationship to the contract

and its performance, having regard to the

circumstances known to or contemplated by

the parties at any time before or at the con­

clusion of the contract;

(b) if a party does not have a place of

business, reference is to be made to his habit­
ual residence.

Article 10

Aux Fins de la présente Convention:

a) si une partie a plus d'un établissement,

I'etablissement ä prendre en considération

est celui qui a la relation la plus étroite avec

le contrat et son exécution eu égard aux cir-

constances connues des parties ou envisa-

gées par elles ä un moment quelconque avant

la conclusion ou lors de la conclusion du con­
trat;

b) si une partie n'a pas détablissement, sa

résidence habituelle en tient lieu.

Article 11

A contract of sale need not be concluded in

or evidenced by writing and is not subject to

any other requirement as to form. It may be

proved by any means, including witnesses.

Article 11

Le contrat de vente n'a pas å étre conclu ni

constaté par écrit et n est soumis å aucune

autre condition de forme, II peu t étre prouvé

par tous moyens, y compris par témoins.

19.-^0

¬

background image

SFS 1987:822

som en förnuftig person i den and ra par-

' tbns ställning skulle ha fått under samma om­

ständigheter.

y3) Vid fastställande av en parts avsikt eller

^ en förnuftig person skulle ha uppfattat
den, skall vederbörlig hänsyn tas till alla om­

ständigheter av betydelse, såsom avtalsför­

handlingarna, praxis som har utbildats mellan

parterna, handelsbruk och annan sedvänja

samt partemas senare uppträdande.

Artikel 9

1) Parterna är bundna av handelsbruk och

annan sedvänja som de har samtyckt till och

av praxis som de har utbildat mellan sig.

2) Om inte annat har överenskommits,

anses parterna i fråga om s itt avtal eller dess

ingående underf örstått ha hänvisat till han­

delsbruk och annan sedvänja som parterna

kände til l eller borde ha känt till och som i

internationell handel är allmänt känt och re­
gelbundet iakttas av parter i avtal av förelig­

gande typ vid det ifrågavarande slaget av
handel.

Artikel 10

Vid tillämpning av denna konvention skall:

a) om en part har mer än ett affärsställe,

det ställe beaktas till vilket a vtalet och dess

fullgörande har sin närmaste anknytning,

med beaktande av de omständigheter som

parterna kände til l eller räknade med vid nå­

gon tidpunkt före eller vid avtalsslutet;

b) om en part inte har något affärsställe,

avseende fästas vid hans hemvist.

Artikeln

Ett köpea vtal behöver inte ingås eller be­

kräftas i sk riftlig form och behöver inte upp­

fylla n ågot annat formkrav. Det kan styrkas

på vilket sätt som h elst, också med vitt nen.

1951

¬

background image

SFS 1987:822

Artide 12

Any provision of artide 11, artide 29 or

Part II of this Convention that allows a con­

tract of sale or its modification or termination

by agreement or any offer, acceptance or oth­

er indication of i ntention to be made in a ny

form other than in writing does not apply

where any party has his place of business in a

Contracting State which has made a declara­

tion under article 96 of this Convention. The

parties may not derogate from or vary the

effect of this article.

Artide 12

Toute disposition de Particle II, de Parti­

cle 29 ou de la deuxiéme partie de la présente

Convention autorisant une forme autre que la

forme écrite, soit pour la conclusion ou pour

la modification ou la résiliation amiable d'un

contrat de vente, soit pour toute offre, accep­

tation ou autre manifestation d'intention, ne

s'applique pas dés lors qu'une des parties a
son établissement dans un Etat contractant

qui a fait une déclaration conformément å

Particle 96 de la présente Convention. Les

parties ne peuvent déroger au présent article

ni en modifier les effets.

Artide 13

For the purposes of this Convention "writ­

ing" includes telegram and telex.

Artide 13

Aux fins de la présente Convention, le

terme «écrit» doit s'entendre également des

communications adressées par télégramme

ou par télex.

PART II

FORMATION OF THE CONTRACT

Article 14

(1) A proposal for concluding a contract

addressed to one or more specific persons

constitutes an offer if it is sufficiently definite

and indicates the intention of th e offer or to

be bound in case of acceptance. A proposal is

sufficiently definite if it indicates the goods

and expressly or implicitly fixes or makes

provision for determining the quantity and
the price.

(2) A proposal o ther than one addressed to

one or more specific persons is to be consid­

ered merely as an invitation to make offers,

unless the contrary is clearly indicated by the
person making the proposal.

DEUXIEME PARTIE

FORMATION DU CONTRAT

Article 14

1) Une proposition de conclure un contrat

adressée ä une ou plusieurs personnes déter-

minées constitue une offre si elle est suffi-

samment précise et si elle indique la volonté

de son auteur d'étre lié en cas d'acceptation.

Une proposition est suffisamment précise

lorsqu'elle désigne les marchandises et,

expressément ou implicitement, fixe laquan-

tité et le prix ou donne des indications per-

mettant de les déterminer.

2) Une proposition adressée ä des per­

sonnes indéterminées est considérée seule-

ment comme une invitation ä I'offre, ä moins

que la personne qui a fait la proposition n'ait

clairement indiqué le contraire.

Article 15

(1) An offer becomes effective when it

reaches the offeree.

(2) An of fer, even if it is irrevocable, may

be withdrawn If the withdrawal reaches the

offeree before or at the same time as the
offer.

Article 15

1) Une offre prend effet lorsqu'elle par-

vient au dest inataire.

2) Une offre, méme si elle est irrévocable,

peut étre rétractée si la rétractation parvient

au destinataire avant ou en méme temps que

Toffre.

1952

¬

background image

SFS 1987:822

Artikel 12

,uiDe bestämmelser i artikel 11 eller 29 eller i

n av denna konvention som tillåter att

köpeavtal ingå s, ändras eller upphör genom

�verenskommelse i annat än skriftlig form

tllbr att anbud, antagande svar eller någon

annan viljeförklaring görs i annat än skriftlig

f(rffn gäller inte då en part har sitt affärsställe

i en fördragsslutande stat som har avgivit en

förklaring enlig t artikel 96 i denna konven­

tion. Parterna få r inte inskränka eller ändra

Verkan av denna artikel.

Artikel 13

Vid t illämpning av denna konvention om­

fattar uttrycket "skriftlig" även telegram och

telex.

DEL II

ING�&ENDE AV AVTAL

Artikel 14

1) Ett förslag om att sluta avtal som har

ställts till en eller flera bestämda personer

utgör ett anbud, om det är tillräckligt preci­

serat och anger anbudsg ivarens avsikt att bli

bunden i händelse av e tt antagande svar. Ett

förslag är tillr äckligt preciserat om det anger

vilken vara det är fråga om och uttryckligen

eller underförstå tt fastställer eller ger anvis­

ning om hur mängd och pris skall fastställas.

2) Ett förslag som inte är ställt till en eller

flera bestäm da personer skall endast anses

utgöra en anmodan att inkomma med anbud,
om inte den som framför förslaget klart anger

det motsatta.

Artikel 15

1) Ett anbud får verkan när det kommer

fram till anbudstagaren.

2) Ett anbud får dras tillbaka även om det

är oåterkalleligt, såvida meddelandet om att

det dras tillbaka kommer fram till anb udsta­

garen före eller samtidigt som an budet.

62-SFS 1987

1953

¬

background image

SFS 1987:822

Artide i6

(1) Until a contract is concluded an offer

may be revoked if the revocation reaches the

offeree before he has dispatched an accep­

tance.

(2) However, an offer cannot be revoked:

(a) if it indicates, whe ther by stating a fixed

time for acceptance or otherwise, that it is

irrevocable; or

(b) if it was reasonable for the offeree to

rely on the offer as being irrevocable and the

offeree has acted in reliance on the offer.

Article 16

1) Jusqu'a ce qu'un contrat ait été conclu,

une offre pent étre révoquée si la révocation

parvient au destinataire avant que celui-ci ait

expédié une acceptation.

2) Cependant, une offre ne peut étre révo­

quée:

a) si elle indiq ue, en fixant un délai déter-

miné pour I'acceptation, ou autrement,

qu'elle est irrévocable; ou

b) sMl était raisonnable pour le destinataire

de considérer Toffre comme irrévocable et

s'il a agi en con sequence.

Article !7

An offer, even if it is irre vocable, is termi­

nated when a rejectio n reaches the offeror.

Article 17

Une offre, méme irrévocable, prend fin

lorsque son rejet parvient å I'auteur de

r offre.

Article 18

(1) A statem ent made by or other conduct

of the offeree indicating assent to an offer is

an acceptance. Silence or inactivity does not

in itself amount to acceptance.

(2) An acce ptance of an offer becomes ef­

fective at the moment the indication of assent

reaches the offeror. An acceptance is not ef­

fective if the indication of assent does not

reach the offeror within the time he has fixed

or, if no time is fixed, within a reasonable

time, due account being taken of the circum­

stances of the transaction, including the ra­

pidity of the means of communication em­

ployed by the offeror. An oral offer must be

accepted immediately unless the circum­

stances indicate otherwise.

(3) However, if, by virtue of the offer or as

a result of practices which the parties have

established between themselves or of usage,

the offeree may indicate assent by perform­

ing an act, such as one relating to the dis­

patch of the goods or payment of the price,

without notice to the offeror, the acceptance

is effective at the moment the act is per­

formed, provided that the act is performed

within the period of time laid down in the

preceding paragraph.

Article 18

1) Une déclaration ou autre comportement

du destinataire indiquant qu'il acquiesce å

une offre constitue une acceptation. Le si­

lence ou rinaction å eux seuls ne peuvent

valoir acceptation.

2) L'acceptation d'une offre prend effet au

moment ou I'indication d'acquiescement par­

vient ä Tauteur de I'offre. L'acceptation ne

prend pas effet si cette indication ne par vient

pas å I'auteur de I'offre dans le délai qu'il a

stipulé ou, å défaut d'une telle stipulation,

dans un délai raisonnable, compte tenu des

circonstances de la transaction et de la rapi-

dité des moyens de communication utilisés

par I'auteur de I'offre. Une offre verbale doit
étre acceptée immédiatement, ä moins que

les circonstances n'impliquent le contraire.

3) Cependant, si, en vertu de I'offre, des

habitudes qui se sont établies entre les parties

ou des usages, le destinataire de I'offre peu t

indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un

acte se rapportant, par exemple, å Texpédi-

tion des marchandises ou au paiement du

prix, sans communication ä I'auteur de

I'offre, l'acceptation prend effet au moment

ou cet acte est accompli, pour autant qu'il le

soil dans les délais prévus par le paragraphe

précédent.

1954

¬

background image

SFS 1987:822

�&rtikei 16

1) Till dess att ett avtal har slutits kan ett

anbud återkallas om återkallelsen kommer

fram till anbudstagaren innan han har avsänt
ett antagande svar.

2) Ett anbud kan dock inte återkallas:

a) om det , genom att en bestämd tid för

svar ha r fas tställts eller på annat sätt anger

att det inte kan återkallas; eller

b) om anbudstagaren rimligen kunde räkna

med att anbudet inte kunde återkallas och

anbudstagaren har handlat i förlitan på anbu­
det.

Artikel 17

Ett anbud upphör att gälla, även om det

inte kan återkallas, då ett avslag kommer

fram till anbudsgivaren.

Artikel 18

1) Ett uttalande eller annat uppträdande av

anbudstagaren som visar att han samtycker

till ett anbud utgör e tt antagande svar. Tyst­

nad eller overksamhet utgör inte i sig ett anta­

gande svar.

2) Ett antagande svar på ett anbud får ver­

kan när uttrycket för samtycke kommer fram

till anbudsgivaren. Ett antagande svar får inte

verkan om svaret inte kommer fram till an ­

budsgivaren inom den tid som han har satt ut

eller, om ingen tid har satts ut, inom en tid

som är skälig med vederbörl ig hänsyn till hur

snabbt kommunikationssätt anbudsgivaren

har anlitat och till övriga omständigheter

kring avtalet. Ett muntligt anb ud måste antas

omedelbart, om inte annat framgår av om­

ständigheterna.

3) Om e mellertid anbudstagaren med stöd

av anbudet eller praxis som har utbildats mel-

1_^ parter na eller handelsbruk eller annan

sedvänja, utan att lämna något meddelande

till anbudsg ivaren, visar att han samtycker

till anb udet genom en handling, såsom en
som hänför sig till varans avsändande eller till

betalningen, får det antagandet svaret verkan
när handlingen utförs, under förutsättning att

det sker inom den tid som har fastställts i

föregående stycke.

1935

¬

background image

SFS 1987:822

Artide 19

(1) A reply to an offer which purports to be

an acceptance but contains additions, limita­

tions or other modifications is a rejection of

the offer and constitutes a counter-offer.

(2) However, a reply to an offer which

purports to be an acceptance but contains

additional or different terms which do not

materially alter the terms of the offer consti­

tutes an acceptance, unless the offeror, with­

out undue delay, objects orally to the dis­

crepancy or dispatches a notice to that effect.

If he does not so object, the terms of the

contract are the terms of the offer with the

modifications contained in the a cceptance.

(3) Additional or different terms relating,

among other things, to the price, payment,
quality and quantity of the goods, place and

time of delivery, extent of one party's liabil­

ity t o the other or the settlement of disputes

are considered to alter the terms of the offer

materially.

Article 19

1) Une réponse qui tend ä étre I'accepta-

tion d'une offre, mais qui con tient des addi­

tions, des limitations ou autres modifications,

est un rejet de I'offre et c onstitue une contre-

offre.

2) Cependant, une réponse qui tend å étre

racceptation d'une offre, mais qui contient

des éléments complémentaires ou différents

n'altérant pas substantiellement les termes de

I'offre, constitue une acceptation, ä moins

que I'auteur de I'offre, sans retard injustifié,

n'en reléve les différences verbalement ou
n'adresse un avis ä cet effet. S'il ne le fait

pas, les termes du contrat sont ceux de

I'offre, avec les modifications comprises

dans I'acceptation.

3) De s éléments complémentaires ou dif­

férents relatifs notamment au prix, au paie-

ment, ä la qualité et å la quantité des mar-

chandises, au lieu et au moment de la livrai-

son, ä I'etendue de la responsabilité d'une

partie å Tégard de 1'autre ou au réglement des

différends, sont considérés comme altérant

substantiellement les termes de I'offre.

Artide 20

(1) A period of time for acceptance fixed by

the offeror in a telegram or a letter begins to

run from the moment the telegram is handed

in for dispatch or from the date shown on the

letter or, if no such date is s hown, from the

date shown on the envelope. A period of time

for acceptance fixed by the offeror by tele­

phone, telex or other means of instantaneous

communication, begins to run from the mo­

ment that the offer reaches the offeree.

(2) Official holidays or non-business days

occurring during the period for acceptance

are included in calculating the period. How­

ever, if a notice of acceptance cannot be de­

livered at the address of the offeror on the

last day of the period because that day falls

on an official holiday or a non-business day at

the place of business of the offeror, the peri­

od is extended until the first business day

which follows.

Article 20

1) Le délai d'acceptation fixé par I'auteur

de I'offre dans un télégramme ou une lettre
commence å courir au moment oh le télé­

gramme est remis pour expédition ou å la
date qui apparait sur la lettre ou, å défaut, åla

date qui apparait sur I'enveloppe. Le délai

d'acceptation que I'auteur de I'offre fixe par

téléphone, par télex ou par