SFS 2011:852 Lag om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp

110852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:822) om internationella
köp;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1987:822) om

internationella köp ska ha följande lydelse.

1 §

Artiklarna 1–88 och 100 i Förenta nationernas konvention den 11 april

1980 angående avtal om internationella köp av varor ska i originaltexternas
lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med

en svensk översättning som en bilaga till denna lag. Texterna på övriga
originalspråk – arabiska, kinesiska, ryska och spanska – finns i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87).

2 §

Lagen tillämpas inte om både säljaren och köparen har sina affärs-

ställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en part har mer
än ett affärsställe, ska det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgöran-
de har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något affärsställe, ska
avseende fästas vid partens hemvist.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28, rskr. 2010/11:291.

SFS 2011:852

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.