SFS 2011:852 Lag om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (1987:822) om internationella köp / SFS 2011:852 Lag om ändring i lagen (1987:822) om internationella köp
110852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:822) om internationella
köp;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1987:822) om

internationella köp ska ha följande lydelse.

1 §

Artiklarna 1�88 och 100 i Förenta nationernas konvention den 11 april

1980 angående avtal om internationella köp av varor ska i originaltexternas
lydelse gälla som lag här i landet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med

en svensk översättning som en bilaga till denna lag. Texterna på övriga
originalspråk � arabiska, kinesiska, ryska och spanska � finns i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (S� 1987:87).

2 §

Lagen tillämpas inte om både säljaren och köparen har sina affärs-

ställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Om en part har mer
än ett affärsställe, ska det ställe beaktas till vilket avtalet och dess fullgöran-
de har sin närmaste anknytning. Om en part inte har något affärsställe, ska
avseende fästas vid partens hemvist.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28, rskr. 2010/11:291.

SFS 2011:852

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.