Lag (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:567
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1849
Länk: Länk till register

SFS nr:

1989:567
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 1989-06-08
Ändrad: t.o.m. SFS

2010:1849
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller låneförbindelser som avser statligt lån beviljat enligt
   1. bostadslånekungörelsen (1967:552), om ränta och amortering på lånet beräknas enligt 33 § kungörelsen,
   2. räntelånekungörelsen (1967:553), om ränta och amortering på lånet beräknas enligt 16 § kungörelsen eller
   3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), om lånet amorteras enligt 41 § andra eller tredje stycket förordningen i paragrafens lydelse vid utgången av juni 1985.

Lagen gäller även i fråga om sådana statliga lån för anordnande av studentbostäder för vilka ränta och amortering beräknas enligt punkt 6 i kungligt brev den 28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975).

1 a §   Denna lag gäller också de statliga bostadslån som Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB har betalat ut.
Lag (1995:905).

1 b §   Denna lag gäller också låneförbindelser som avser statligt lån beviljat enligt
   1. kungörelsen (1962:538) om förbättringslån i de fall som anges i 11 § tredje stycket och 13 § andra stycket i kungörelsen,
   2. kungörelsen (1966:173) om statsbidrag och lån till barnstugor om lånet är beviljat efter utgången av år 1967,
   3. bostadslånekungörelsen (1967:552) till den del 30 § första stycket kungörelsen tillämpas på lånet och lån eller lånedel som avses i punkt 5 första stycket övergångsbestämmelserna till nämnda kungörelse samt lån eller lånedel varpå ränta till följd av punkt 7 samma övergångsbestämmelser utgår enligt 30 § första stycket kungörelsen,
   4. räntelånekungörelsen (1967:553),
   5. kungörelsen (1972:760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter samt förskott på sådant lån,
   6. kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler,
   7. kungörelsen (1974:252) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus,
   8. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946) till den del 35 § första stycket förordningen, i paragrafens lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,
   9. förordningen (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall,
   10. förordningen (1976:260) om hyresförlustlån samt förskott på sådant lån,
   11. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.,
   12. förordningen (1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus,
   13. förordningen (1979:816) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
   14. förbättringslåneförordningen (1980:261) till den del 12 § andra stycket förordningen tillämpas på lånet,
   15. förordningen (1981:590) om lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader m. m.,
   16. förordningen (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk, om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
   17. förordningen (1982:541) om lån till grundavgiften vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt,
   18. förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus eller förordningen (1981:473) med samma namn, om lånet har betalas ut före den 1 juli 1985, till den del 35 § första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), i paragrafens lydelse före den 1 juli 1985, tillämpas på lånet,
   19. 3 § förordningen (1982:1272) om statlig lånestöd m. m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter,
   20. förordningen (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti,
   21. förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m. m.,
   22. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868), om lånet har betalats ut före den 1 juli 1985,
   23. förordningen (1986:82) om ränta och amortering m. m. i fråga om vissa statliga tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, och
   24. förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande. Lag (1995:905).

2 §   Oavsett vad en låntagare tidigare har utfäst beträffande lån som anges i 1 §, skall från och med den 1 juli 1989 följande gälla som villkor i fråga om betalning av ränta och amortering på lånet.

Lånet skall vara betalt inom 15 år, räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets färdigställande eller, i fråga om sådana lån som avses i 1 § andra stycket, 15 år räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från det år då lånet gjordes räntebärande.

Ränta och amortering som förfaller till betalning efter den 1 juli 1989 skall betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent ränta och den tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om räntesatsen för lånet är högre än åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden.

3 §   Om en låntagare säger upp ett sådant bostadslån som anges i 1 a eller 1 b § till omedelbar betalning eller gör inbetalning utöver föreskriven amortering, har långivaren rätt att av låntagaren ta ut ersättning för sin förlust, beräknad med utgångspunkt i skillnaden mellan räntan på lånet och långivarens återplaceringsränta. I fråga om lån som lämnats huvudsakligen för enskilt bruk har dock långivaren rätt till ersättning endast i den utsträckning det följer av en tillämpning av 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846).
Lag (2010:1849).

4 §   Oavsett vad som tidigare kan anses avtalat, skall i fråga om lån som avses i 1 b § räntesatsens storlek, den tid för vilken räntesatsen skall gälla, tidpunkten för betalning av ränta och amortering samt avgift för avisering bestämmas genom avtal mellan låntagaren och långivaren. Räntesatsen skall bestämmas med utgångspunkt i långivarens upplåningsränta samt med skäligt tillägg för långivarens risktagande och kostnader för utlåning.

I fråga om lån, beträffande vilket avtal inte har träffats mellan låntagaren och långivaren före utgången av år 1995, skall villkoren i de hänseenden som anges i första stycket fastställas av långivaren.
Lag (1995:905).


Övergångsbestämmelser

1995:905
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
   2. Intill dess avtal har träffats mellan låntagare och långivare i enlighet med 4 §, dock längst till utgången av år 1995, gäller äldre bestämmelser i de hänseenden som avses i 4 §. Låntagaren har under denna tid rätt att i förtid lösa hela eller del av lånet utan att långivaren får ta ut ersättning enligt de nya bestämmelserna i 3 §.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.