SFS 2014:12 Lag om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur

140012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur;

utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 och 22 §§ lagen (1991:351) om

handelsagentur ska ha följande lydelse.

17 §

2

Agenten får inte utan särskilt bemyndigande sluta avtal om försäljning

eller köp på huvudmannens vägnar.

I fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda be-

stämmelser i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

22 §

3

Agenten får inte utan särskilt bemyndigande ta emot betalning för

sålda varor eller efter det att ett avtal har ingåtts medge anstånd med betal-
ningen eller nedsättning i priset eller annan ändring i avtalet.

Om huvudmannen får kännedom om att agenten utan bemyndigande har

vidtagit en åtgärd som avses i första stycket beträffande ett avtal som kan
anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan eller som har ingåtts
med en tredje man som hör till ett område eller en kundkrets som har tilldelats
agenten, ska huvudmannen, om han eller hon inte vill godkänna åtgärden,
meddela tredje man detta utan oskäligt uppehåll. Om huvudmannen inte gör
det, anses han eller hon ha godkänt åtgärden.

I fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda be-

stämmelser i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

2 Senaste lydelse 2005:64.

3 Senaste lydelse 2005:64.

SFS 2014:12

Utkom från trycket
den 28 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.